Ansök om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF)

CEF (Connecting Europe Facility) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är en viktig finansieringskälla för projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T).

CEF-förordningen för perioden 2021–2027 omfattar områdena Transport, Digital och Energi. CEF-fonden innehåller 33,71 miljarder Euro. 25,81 miljarder Euro avser området Transport.

På regeringens uppdrag koordinerar Trafikverket ansökningar om bidrag från Fonden för ett sammanlänkat Europa inom transportområdet som upprättas av en svensk aktör, eller där en svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av en utländsk aktör. Trafikverket har också uppdraget att koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond.

På Trafikverket finns en särskild funktion, Svenska CEF-sekretariatet, som hanterar CEF-frågorna.

Anneli Malmberg (Borlänge), Andreas Hällbrant (Göteborg), Mattias Nilsen (Malmö) och Sorin Sima (Kristianstad) utgör CEF-sekretariatet.

För pågående och kommande projekt har CEF-sekretariatet ett uppdelat controller-ansvar där geografisk närhet är en viktig utgångspunkt. Detta är av betydelse då CEF-sekretariatet gärna besöker projekt och potentiella projekt. Bjud gärna in oss så försöker vi hitta ett lämpligt tillfälle!

Respektive pågående projekt kommer under hösten att kontaktas av ansvarig controller för att tydliggöra kontaktvägar framöver.

Utlysningar publiceras av CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency). Därefter bestämmer CEF-sekretariatet i samråd med Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet de inlämningsdatum som ska gälla för svenska sökande. Det är viktigt att alla svenska parter som söker stöd utgår från de datum som kommuniceras av CEF-sekretariatet i Sverige.

Det bestäms ett datum för när Projekt-PM ska vara inskickade och ett datum för slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet. För flertalet utlysningar hålls det även informationstillfällen, dels i regi av CINEA dels med Trafikverkets CEF-sekretariat som värd – då med ett svenskt perspektiv. Detta är bra tillfällen att ställa frågor samt för att får information. Ambitionen är att informationsmöten hålls kort efter att utlysningen har publicerats.

Projekt-PM

Det första steget i ansökningsprocessen är att skicka in ett projekt-PM till svenska CEF-sekretariatet . Här ska det tänkta projektet beskrivas och motiveras kortfattat. Även preliminära uppgifter om kostnader och finansiering ska anges. Dokumentet ska inte överskrida 4 sidor. En mall finns på svenska och engelska som tydliggör vad som ska skickas in. Dessa hittar ni under ”Mallar och underlag” längst ned på sidan.

Dialog med CEF-sekretariatet

Efter att ett projekt-PM har skickats in finns möjlighet till dialog med CEF-sekretariatet. Syftet med detta är att i möjligaste mån undvika att tid och pengar läggs på ansökningar som inte uppfyller alla krav eller som inte bedöms ha tillräckliga möjligheter att få stöd. Beslutet att gå vidare eller inte med en ansökan tas sedan av sökande part.

Slutlig ansökan till svenska CEF-sekretariatet

Alla ansökningar inom CEF transport ska godkännas av regeringen. Slutlig ansökan måste skickas in till svenska CEF-sekretariatet i god tid (enligt fastlagt datum) innan utlysningen stängs av CINEA. Detta eftersom Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet ska godkänna svenska ansökningar. Efter departementets godkännande informeras sökande parter. Slutliga ansökningshandlingar registreras av det sökande projektet, på CINEA:s portal.

Process för projekt som bifall av CINEA

Beslut om vilka projekt som får stöd från CEF fastställs ett antal månader efter att utlysningen stängts. Vid sin utvärdering utgår CINEA från följande fem kriterier som bedöms enligt en fastställd ordning: mogenhet, kvalitet, påverkan, prioritet och angelägenhet, katalytisk effekt av CEF-finansiering. Projekt som får bifall ska därefter ingå ett avtal med CINEA. Dessa avtal benämns General Agreement. Här fastställs parternas åtagande under den period projektet pågår. Mer information på engelska finns att inhämta på CINEA:s hemsida.

 

Nyhetsuppdateringar

2023 CEF Transport MAP call

Utlysningen påbörjades den 26 september 2023 och stänger 30 januari 2024.
2023 CEF Transport Calls for proposals (europa.eu)

Beslut om reviderat arbetsprogram togs den 27 juli. (Länk reviderat arbetsprogram: c2023_4886.pdf (europa.eu))

Den största förändringen berörde budgeten, som ökat rejält inom potten ”Core Network”. Budgeten uppgår totalt till 4,7 miljarder euro.

Följande hålltider har fastställts i samverkan med CEF-ansvariga i Danmark:

 • 26 oktober – PM till CEF-sekretariatet
 • 11 december – Ansökan till CEF-sekretariatet
 • 30 januari 2024 – Utlysningen stängs

CINEA kommer att hålla en informationsdag tisdagen den 10 oktober.
2023 CEF Transport calls for proposals Info Day (europa.eu)

2022 CEF Transport MAP call

Resultatet från utlysningen presenterades den 21 juni 2023. Budgeten för denna utlysning uppgick initialt till 6,1 miljarder euro varav 3,47 miljarder euro avsåg den generella potten som var sökbar för svenska partners. Intresset för utlysningen var mycket stort, totalt 317 ansökningar lämnades in till EU avseende den generella potten varav 22 med svenska partners. Totalt beviljades 80 projekt finansiering till en volym på 3,6 miljarder euro, d.v.s. en ökning av budgetramen med ca 133 miljoner euro eller 4 % (för den generella potten).

Följande projekt med svenska partners tilldelades bidrag:

 • Green Gods hub
  Huvudsökande: Södertälje kommun
 • Winter Navigation Motorways of the Sea WINMOS 111
  Huvudsökande: Sjöfartsverket
 • Rail-IT-MoS
  Huvudsökande: Trelleborgs hamn

Övriga projekt som beviljats medel där svenska aktörer medverkar är:

 • Digital Platform-Rail (DP-Rail)
  Huvudsökande: International Union of    Railways (FR)
 • Coopans Exodus Program
  Huvudsökande: Naviair (DK)
 • CP1 Deployment-Synchronised Modernisation of ATM
  Huvudsökande: Eurocontrol (BE)

Totalt erhöll Sverige ca 51,8 miljoner euro i bidrag.

Utlysning Militär Mobilitet 2023

3 maj 2023 öppnade utlysningen för Militär Mobilitet 2023. Sista ansökningsdag till EU var den 21 september 2023. 11 stycken ansökningar skickades in från Sverige, där det totala sökta bidragsbeloppet uppgår till 245,5 miljoner euro.

AFIF – femte ansökningstillfället

I höst är det femte och sista ansökningstillfället i den rullande utlysningen (5 olika utlysningstillfällen under 2 års tid). (Länk CEF Transport Alternative Fuels Infrastructure Facility call for proposal (europa.eu))

Följande hålltider har fastställts i samverkan med CEF-ansvariga i Danmark och Finland:
5 september – PM till CEF-sekretariatet
12 oktober – Ansökan till CEF-sekretariatet
7 november – Utlysningen stängdes. En ansökan skickades in där det sökta bidragsbeloppet uppgår till 1,4 miljoner euro (Sveriges andel 0,2 miljoner euro).

Projektcontroller

Varje pågående CEF-projekt med svenska partners har en tilldelad projektcontroller från svenska CEF-sekretariatet. Om ni känner er osäkra på vem som är projektcontroller för ert projekt ber vi er att skicka ett mail till CEF.sekretariatet@trafikverket.se så återkommer vi med besked.

Platsbesök

CEF-sekretariatet vill gärna träffa så många svenska transportaktörer som möjligt. Dels finns det en stor nytta med att besöka pågående projekt från erfarna sökande organisationer, dels träffar vi gärna er som funderar på vilka möjligheter CEF kan erbjuda.

Kontakta den av oss som sitter närmast geografiskt.
Anneli Malmberg: Borlänge
Andreas Hällbrant: Göteborg
Mathias Nilsen: Halmstad
Sorin Sima: Kristianstad