En modern belysningsanläggning sprider ljuset jämnt över körbanan och mellan ljuspunkterna.

Långsiktigt arbete med belysning

Trafikverket arbetar långsiktigt med sina belysningsanläggningar. De ska finnas där de gör mest nytta för trafiksäkerhet och trygghet vid vägar och de ska vara kostnads- och energieffektiva.

Över tid har utvecklingen gått fort, även om vissa belysningsanläggningar kan vara från 60-talet. Tekniken i såväl fordon som belysning och vår kunskap om var och när belysning gör mest nytta, eller skada för till exempel djur och natur förändras kontinuerligt.  Ambitionen är att belysningen ska finnas där den gör mest nytta för trafiksäkerhet och trygghet för trafikanter. Belysningen ska vara energieffektiv, spara kostnader på sikt, och samma bedömningsgrunder ska gälla i hela landet. Belysningsanläggningarna ska vara hållbara helt enkelt.

Ägaren, kommunen eller staten, har ansvar

En belysningsanläggning vid statlig väg ägs och ansvaras för av en kommun eller staten, via Trafikverket. Även enskilda eller privata anläggningar finns, men det är en liten andel. Varje kommun har olika strategier för sin förvaltning och underhåll av vägbelysning.

Trafikverkets strategi är att belysning ska finnas där den gör mest nytta. Är belysningen statligt ägd, så kommer Trafikverket att utreda om den uppfyller kriterierna för var belysning behövs. Visar det sig att belysningen inte uppfyller kriterierna, så startar man en utredning om möjligheten att ta bort belysningen med huvudskälet att minska energibehovet och även störningar för djur och natur.

Stora kostnader

Att rusta upp belysning, sätta upp eller ta bort den kostar mycket. Idag så har mer än hälften av den kommunala belysningen mindre än halva livslängden kvar, vilket gör att kommunerna står inför stora upprustningskostnader framöver. Om man låter belysning förfalla så måste man så småningom byta ut hela anläggningen vilket är en dyr åtgärd. Det kan också behövas ny belysning, antingen som ersättning för en gammal eller på helt nya ställen där behov finns. Till exempel kostar det cirka 35 000 kr att sätta upp en ny belysningsstolpe (2021). Om det handlar om en rivning tillkommer en rivningskostnad, troligen nytt kablage och belysningscentraler.

Trafikverket kommer inte att tvinga kommuner att ta bort befintlig belysning eller rusta upp den, så länge den anses säker el- och trafikmässigt. Trafikverkets krav gäller vid nybyggnad och större ombyggnad eller då en ny belysningsanläggning sätts upp. Kriterier för när nybyggnadskrav ska gälla har arbetats igenom med SKR under projektet ”Belysning där det behövs”.

Fortsatt arbete med belysning vid statlig väg

Resultatet från en pilotstudie 2019 – 2020, ett samarbete med Sveriges kommuner och regioner, SKR, och 17 kommuner ligger till grund för det fortsatta arbetet med belysning där Trafikverket ser över den belysning vi äger och tar fram belysningsplaner för de statliga vägarna. Detta långsiktiga arbete påbörjades under våren 2020.

Trafikverket ser över sin belysning

Trafikverket tog 2020 beslut om att se över den belysning som Trafikverket äger. Vi ska göra en detaljerad prövning av den belysning som inte uppfyller kriterierna i VGU (Vägars och gators utformning). Detta i kombination med i vilket skick belysningen är kommer att ligga till grund för beslut om den kan släckas ned och tas bort. Samtidigt ska vi identifiera de platser där det finns oskyddade trafikanter som i dag saknar fullgod belysning.

Ett eventuellt övertagande av den kommunalt ägda belysning som uppfyller kriterierna i VGU kommer att hanteras i den kommande strategiska planeringen.