Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning

Här finns information om skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning.

Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkt för att få säljas inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning. Detta gäller i Sverige och övriga länder inom EU:s inre marknad.

Från och med den 1 januari 2011 ska alla räcken och krockdämpare som upphandlas av Trafikverket för permanent användning på allmänna vägar vara CE-märkta enligt SS EN 1317-5.

CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar, beslut VV2010/11760A (pdf-fil, 452 kB)

Trafikverket kräver att permanenta vägutrustningar som inte omfattas av en harmoniserad standard ska vara tillåtna för användning på det allmänna statliga vägnätet. Trafikverket kräver att sådan vägutrustning skall uppfylla vissa krav på trafiksäkerhet.

Beslut om att tillåta användning av vägutrustning

Tillverkare/leverantör som vill ha utlåtande från Trafikverket beträffande tillåtelse att använda utrustningen på det statliga svenska vägnätet skickar in ansökan och provningsprotokoll till Trafikverket.

Trafikverkets administrativa rutiner för att tillåta användning av skyddsanordningar och eftergivliga trafikledningsanordningar på det allmänna vägnätet framgår av beslut TRV2010/8825.

I dokumentet beskrivs gången för att få tillåtelse att använda permanent vägutrustning av typen räcken och eftergivliga vägmärkesstolpar på det statliga vägnätet samt de krav som ställs på dokumentation av ansökan.

Trafikverkets administrativa rutiner TRV2010/8825 (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)

Observera att CE-märkta produkter inte ska prövas enligt dessa rutiner samt att rutinerna inte omfattar skyddsanordningar för temporär användning.

Sammanställningar över aktuella anordningar för vilka Trafikverket beslutat tillåta användning

Här förtecknas skyddsanordningar, förutom broräcken, avsedda för permanent användning och som enligt Trafikverkets bedömning uppfyller trafiksäkerhetskrav för användning på det allmänna vägnätet och som inte omfattas av krav på CE-märkning.

Skyddsanordningar som inte omfattas av krav på CE-märkning (pdf-fil, 396 kB, öppnas i nytt fönster)

Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder

Enligt Vägverkets beslut 2010-03-26 CE-märkning av räcken och andra skyddsanordningar, VV2010/11760A, omfattas slänträcken inte av krav på CE-märkning. Slänträcken är avsedda för placering i innerslänt med nominell lutning 1:3 och kollisionsprovas placerade i sådan slänt.

TRVMB 350 Slänträcken – Klassificering, prestandakrav vid kollisionsprovning och provningsmetoder 2012:053(Trafikverkets publikationsdatabas)