Transport av breda hus och husmoduler

Nytillverkade hus och hussektioner behöver i princip inte sättas ihop till större dimensioner än vad som är tillåtet att transportera enligt grundreglerna för att få transportera last på väg.

Dispensprövningen sker utifrån de vanliga kriterierna, det vill säga att undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Stora godsflöden och transit

Vid transportuppdrag där stora flöden av husmoduler planeras rekommenderar Trafikverket att den närmaste lämpliga hamnen i förhållande till godsets start- eller målpunkt i Sverige används. För att undvika onödiga transittransporter med breda transporter på det svenska vägnätet, bör ett upplägg med sjöfart direkt mellan godsets avsändar- och mottagarland övervägas.

Tillåten bredd

Enligt de idag gällande allmänna råden från Transportstyrelsen (se TSFS 2009:64) bör undantag av nytillverkade hus och hussektioner inte medges om bredden överskrider 4,15 meter.  Dispens för transport av nytillverkade hus och hussektioner bredare än 4,15 meter kan dock enligt Trafikverkets mening medges om det finns särskilda skäl. Tillverkaren ska i sådana fall, i god tid före tillverkningen av sektionerna, genom dialog med oss på Trafikverket förvissa sig om transportmöjligheterna.

Höjd

Trafikverket rekommenderar starkt att transporthöjden inte överstiger 4,5 meter. Breda transporter med en högre höjd än 4,5 meter innebär ofta att ett annat vägnät än det mest lämpliga måste användas. Det är viktigt att lämpliga fordon används för transporterna. Är lasten möjlig att transportera med en lägre totalhöjd än 4,5 meter ska sådana fordon användas.

Eskort

Enligt allmänna råden TSFS 2009:64 bör transporten eskorteras av vägtransportledare om bredden överstiger 4,5 meter. Detta är en grundregel. I de fall en bred transport behöver köras på smalare vägar kan eskort av vägtransportledare bli aktuellt även vid mindre bredder än 4,5 meter (som riktvärde bör minst tre meter återstående vägbredd finnas på vägar där mötande trafik kan förekomma).

Flyttning av befintliga hus

När det gäller flyttning av befintliga (gamla) hus sker bedömning från fall till fall, beroende på färdvägens bredd, hur långt det ska transporteras, trafikmängd på aktuell vägsträcka, om huset går att dela med mera.

Tidsvillkor

För att minimera olägenheterna med en skrymmande transport kan det finnas skäl att föreskriva att den till exempel ska framföras vid lågtrafik, exempelvis nattetid.