Vägning av dispenstransporter

För ansökningar som registreras från den 3 oktober 2022 gäller ett delvis nytt arbetssätt av vägning av fordon i samband med dispenser för breda, långa och tunga vägtransporter.

Trafikverket har beslutat att skjuta fram tidpunkten för införandet av det nya arbetssättet med vägning av dispensfordon från den 1 mars till den 3 oktober 2022 (vecka 40). Trafikverket utgår från att branschen får tillräckligt med tid att ställa om och göra nödvändiga kontrollvägningar under tiden fram till detta datum.

Nyheter från 3 oktober 2022

  • En brokontroll i Trix får endast genomföras med kriteriet ”vägt” för fordon som är fysiskt kontrollvägda. Uppgifter om vikter från ett registreringsbevis är därmed inte tillräckligt för att använda ”vägt” i Brokontrollen.
  • Vågsedel och vägningsintyg måste kombineras med en foto- och/eller videodokumentation från vägningstillfället.
  • En vågsedel ska utfärdas på svenska, norska, danska eller engelska. Om detta inte är möjligt ska sökanden göra en översättning av dokumentet till svenska eller engelska.

Giltighetstider av kontrollvägning fastställs enligt följande

  • Transporter med odelbar last: 3 månader.
  • Transporter med tunga fordon – registrerade fordon (tex mobilkranar, EG-mobilkranar, betongpumpar): Tillsvidare.
  • Transporter med tunga fordon – oregistrerade fordon (tex motorredskap klass II, efterfordon): 12 månader.

 

Stopp i Brokontrollen

Vid en brokontroll förekommer det att broar får villkoret ”Stopp”. Det innebär att en bro saknar tillräcklig bärighet för den aktuella transportens vikter. Om en transport är fysiskt vägd, dvs axeltryck och bruttovikter är bestämda exakt, kan en något mindre säkerhetsmarginal tillåtas i Brokontrollen. I vissa fall kan detta bidra till att en transport kan möjliggöras på bron.

Kontroll och verifiering av höga vikter

Det finns en risk att sökta fordonsvikter inte alltid stämmer. Ibland behöver vi därför kontrollera och verifiera uppgifterna. Det kan exempelvis vara om de sökta vikterna är mycket höga, som att axeltrycken och bruttovikten är nära eller uppnår garanterade axelbelastningar eller fordonets totalvikt.

Möjliggöra smidigare transporter

När en brokontroll görs som ”vägd” transport erhålls normalt mildare brovillkor. Detta kan bidra till att störningar för övrig trafik minskar. Förutsättningen är att en vägning utförs och verifieras.

Brokontroll i Trix

Funktionen ”Ekipaget är vägt” vid en brokontroll i Trix får endast användas om fordonet eller fordonståget är kontrollvägt samt att vägningen är utförd och dokumenterad enligt Trafikverkets anvisningar (avsnitt 5.2 i TDOK 2021:0561). Detta gäller oavsett om bruttovikten avser ett olastat fordon (tjänstevikt) eller ett lastat fordon eller fordonståg.

Uppgifter om vikter som endast kommer från ett registreringsbevis är inte tillräckligt för att använda ”vägt” i Brokontrollen i Trix.

Kontrollvägningen ska dokumenteras med en vågsedel eller ett vägningsintyg. Båda dokumenten ska vara underskrivna av en behörig kontrollant (se även faktaruta nedan).

Ytterligare dokumentation som styrker informationen i en vågsedel eller ett vägningsintyg ska även bifogas (foto eller video där det tydligt framgår att det är det aktuella fordonet eller fordonståget som har vägts och vilket datum vägningen gjorts).

 

Faktaruta

Vågsedel

Ett dokument som innehåller en tydlig, läsbar, icke raderbar och beständig utskrift av vägningsresultat direkt från en vågutrustning. En vågsedel ska utfärdas på svenska, norska, danska eller engelska. Om vågsedeln utfärdas på ett annat språk ska sökanden även ansvara för att en översättning av dokumentet sker till svenska eller engelska.

Vägningsintyg

En av Trafikverket fastställd blankett som kan användas om en vågsedel inte är möjlig att skriva ut eller som ett komplement till en vågsedel (finns på svenska och engelska). Ett vägningsintyg får även komplettera en vågsedel.

Behörig kontrollant

Den som intygar att transportens vikter är sanningsenliga på en vågsedel eller ett vägningsintyg ska vara:

1.       en polisman,

2.       en vägtransportledare,

3.       en tjänsteman från Trafikverket eller från en kommun, eller

4.       en person som är vågansvarig*.

Trafikverkets fordonsvågar

Trafikverket förvaltar ett antal fasta fordonsvågar i landet. Vågarnas primära syfte är att användas för polisens kontroller, men även allmänheten har tillgång till vissa där en egenkontroll av vikter kan göras.

* Med vågansvarig menar vi en företrädare för ett företag som exempelvis driver en privat fast fordonsvåg eller ett besiktningsorgan. Observera att den sökande (transportföretaget eller motsvarande) inte kan intyga vikter från sin egen transport. (En vägtransportledare är dock behörig kontrollant även om han eller hon är anställd i transport- eller mobilkranföretaget).