Villkor

I varje dispens anges vilka villkor som gäller för just den transporten. Här beskriver vi de villkor som gäller generellt.

Lång transport

24 m - 30 m utmärkning
 
Längre än 30 m men högst 35 m utmärkning, varningsbil och styrbara axlar
 
Längre än 35 m utmärkning, varningsbil, eskort och styrbara axlar

Bred transport

261 cm - 310 cm utmärkning
 
311 cm - 450 cm utmärkning och varningsbil
 
Bredare än 450 cm utmärkning, varningsbil och eskort

Exempel på utmärkning
Varningsskylt för varningsbil


Varningsskylt


Varningsskyltar för transportfordon

 

Bred last   Lång last

 

Bred last 

 

Lång last

 

Breddmarkeringar framåtriktade

 

Breddmarkeringar

 

Rektangulära reflexanordningar

 

Rektangulära reflexanordningar baktill på bil eller last
Baktill på bil eller last 

Rektangulära reflexer baktill på släpvagn eller last
Baktill på släpvagn eller last 

 

Transportfordon

Varningsskyltar och breddmarkeringsskyltar

På transportfordonet ska det finnas varningsskyltar. Skyltarna ska vara väl synliga framifrån och bakifrån. Den framåtriktade skylten ska vara placerad under vindrutans nedre kant och med skyltens underkant högst 2 meter över körbanan.

Bred last, framifrån 

På varje sida av fordonet ska det finnas en breddmarkeringsskylt. Denna ska vara placerad så nära fordonets yttre begränsningslinje som möjligt, lasten inräknad, och så att den är väl synlig framifrån.

Bred last, bakifrån

Baktill på fordonet ska det finnas rektangulära reflexanordningar. Dessa ska i sidled vara placerade så nära fordonets yttre begränsningslinje som möjligt, lasten inräknad, och så att de är väl synliga bakifrån. Last på tillkopplade fordon ska vara markerad som släpfordon. Last på dragfordon ska vara markerad som bil.

Breddmarkeringsskyltarna och varningsskyltarna ska vara belysta vid färd i mörker, gryning eller skymning och i övrigt när väderleken eller andra omständigheter kräver det.

Lyktor

Den yttersta delen av fordonet, lasten inräknad, ska märkas ut framtill med två lyktor som visar vitt ljus framåt och med vita reflexer. Baktill ska den märkas ut med två lyktor som visar rött ljus bakåt och med röda reflexer.

Lyktorna ska sitta på fordonets yttre begränsningslinje, lasten inräknad. Lyktorna bör placeras med en lykta ovanför och en lykta under breddmarkeringsskylten eller den rektangulära skylten (reflexanordningen).

Transportfordonet ska vara utrustat med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Vid färd i dagsljus ska lyktan bara vara påslagen när transporten inkräktar på körfält för annan trafik. Vid färd i mörker ska lyktan alltid vara påslagen om transporten är bredare än 310 centimeter.

Varningsbil

En varningsbil som varnar för en bred transport ska utom tättbebyggt område föras cirka 200 meter framför eller, vid färd på vägar med mittremsa, mitträcke eller motsvarande bakom transporten. När varning sker för en lång transport ska varningsbilen köras efter den långa transporten. Vid färd inom tättbebyggt område bör avståndet vara mindre än 200 meter. En varningsbil får varna för högst tre dispensfordon eller –fordonståg vid samma tillfälle.

Varningsbilen ska vara en personbil eller lastbil med en totalvikt av högst 4,5 ton. Andra fordon får inte kopplas till varningsbilen. Föraren av varningsbilen ska inneha ett körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.

Varningsbilen ska vara försedd med varningsskyltar med texten Varning. Särskilda regler gäller för skyltarnas utformning. Skyltarna ska vara placerade högre än vindrutans övre kant och vara väl synliga framifrån och bakifrån. Varningsbilen ska vara utrustad med minst en varningslykta som kan avge blinkande orangegult ljus. Lyktan ska uppfylla kraven i 26 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2013:63) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Vid färd i dagsljus bör lyktan vara påslagen endast när transporten inkräktar på ett annat körfält.

Det ska finnas en annan radioförbindelse än telefonförbindelse mellan varningsbilen och transportfordonet. Fordonens förare ska kunna tala med varandra på ett språk som båda behärskar. Bestämmelser om hur användning av kommunikationsutrustning får ske finns i 4 kap. 10 e § trafikförordningen (1998:1276). Varningsbil eller vägtransportledarfordon får inte vara s.k. styrbil. En förare av en varningsbil får heller inte ge anvisningar för trafiken.

Varningsbil


Eskort

För transporter med en bredd över 450 cm, längd över 35 m samt vid höga bruttovikter föreskrivs normalt att eskort av vägtransportledare eller polis ska ske. En förteckning över förordnade vägtransportledare finns på Polismyndighetens webbplats.

Tung transport

För att minska en tung transports bredd, längd och/eller höjd kan vi medge undantag för att en lastdel, som normalt ingår i den odelbara lasten i transportläge, får vara demonterad och lastad på samma fordonståg. Den demonterade lastdelens vikt får vara högst 10 % av den odelbara lastens vikt. I ansökan ska du ange vilken lastdel som är demonterad och beskriva fördelen med demonteringen (skillnaden i bredd, längd och/ eller höjd). 

Under tidpunkt på året när tjällossning sker ska du som innehar en dispens för en tung transport även samråda med berörda väghållningsmyndigheter. Även i andra fall kan bärigheten på en väg eller en bro begränsas efter att ett dispensbeslut utfärdats. I beslutet finns därför ett villkor att färd inte får ske om begränsning till lägre vikter har märkts ut med vägmärke C20, begränsad bruttovikt på fordon, C21, begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg, C23, begränsat axeltryck, C24, begränsat boggitryck, eller C46, begränsat trippelaxeltryck, enligt 2 kap. 8 § vägmärkesförordningen (2007:90).

För tunga transporter gäller ofta speciella brovillkor. Det innebär att den tunga transporten måste passera broar på ett annat sätt än normalt. I beslutet framgår om passagen ska ske i eget körfält (lägre tillåten hastighet fast med normal placering med övrig trafik tillåten) eller i vägbanemitt (lägre tillåten hastighet och utan att det finns något annat fordon på bron). Vid vägbanemitt måste övrig trafik stängas av och det ska alltid göras av vägtransportledare (eller polisen).

Hög transport

Det är alltid transportörens ansvar att förvissa sig om att fordonet kan komma fram när transporten är högre än 450 cm.

Viktigt att observera

  • Vi kan besluta om eskort även vid andra tillfällen än dem som anges ovan.
  • Vid transporter som samtidigt är bredare än 310 cm och längre än 30 m krävs två varningsbilar.
  • Ett beslut om transportdispens är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges i beslutet och att villkoren i beslutet följs.

Information om vikt-, bredd och längdbestämmelser finns i informationsbroschyren Lasta lagligt, som du kan beställa eller ladda ner från Transportstyrelsens webbplats.