Hur går prövningen av ansökan till?

En grundläggande förutsättning för dispens är att det som ska transporteras är odelbart. Vi prövar din ansökan med hänsyn till trafiksäkerhet, bärighet på broar och vägar, framkomlighet och fordons lämplighet för transporten.

För att vi ska hinna behandla din ansökan före den planerade transporttidpunkten är det viktigt att du sänder in den i god tid.
 
Vid höga vikter och vid transport som kräver eskort av vägtransportledare eller polis (till exempel bredd större än 450 cm eller längd större än 35 m) blir handläggningstiden ofta extra lång. När det krävs eskort ska den sökande i god tid före beräknad transportdag anlita vägtransportledare eller polis. En förteckning över vägtransportledare finns på polisens webbplats, se länk nedan. 

Polismyndighetens webbplats
 
En ofullständig ansökan tar längre tid att handlägga, eftersom vi måste inhämta kompletterande uppgifter innan vi kan behandla din ansökan.