Antidiskrimineringskrav på leverantörer vid upphandling

Trafikverket ställer krav på antidiskriminering vid upphandling av entreprenader. En gång per tolvmånadersperiod under kontraktstiden ska den leverantör som har entreprenadkontrakt med Trafikverket skicka en sanningsförsäkran till Trafikverket.

Trafikverket ställer ut antidiskrimineringsvillkoret i enlighet med Förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt (2006:260). Som leverantör till Trafikverket ska ni kunna redogöra för ert arbete med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen (2008:567).

Ni ska även, på anmodan, skicka in en sanningsförsäkran. Denna sanningsförsäkran anger om du, eller en anställd som du svarar för, brutit mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering. Det gör du, när vi efterfrågar det, på en blankett som finns här nedan under Blankett. I blanketten kan du läsa om vilken information vi efterfrågar.

Syftet med kravet är att motverka diskriminering. Inga människor får utnyttjas eller fara illa, lagar ska följas och konkurrensen ska vara rättvis.