Denna nyhet är äldre än 6 månader

Första godkännandet enligt nya lagen

Läs Godkännandestödets svar på vanliga frågor kopplat till ny järnvägstekniklag.

I slutet av april erhöll Trafikverket sitt första tillsvidaregodkännande enligt den nya lagstiftning som började gälla i juni 2022.

Vad betyder det att vi nu fått vårt första godkännande enligt den nya lagen?

Det är ett positivt besked då Transportstyrelsens nya föreskrift innehöll en del nyheter och förändringar. Trafikverket har lyckats med att tolka och bemöta de krav på underlag som ställs i Transportstyrelsens nya föreskrift TSFS 2022:47.

Exempelvis skiljer sig den nya föreskriften från den tidigare genom en betydligt mer omfattande listning av dokumentation som ska inkomma med ansökan om prövning samt att den inte tydligt gör skillnad på godkännanden som regleras i TSD och de som inte regleras i TSD.

Medför den nya järnvägstekniklagen 2022:366 och Transportstyrelsens föreskrift 2022:47 några förändrade rutiner i Godkännandeprocessen?

Det som är nytt i och med den nya lagstiftningen är att Transportstyrelsen nu prövar om en åtgärd kräver godkännande eller inte (prövning enligt §5, TSFS 2022:47). Projektet kommer därför att erhålla ett beslut från Transportstyrelsen efter att ställningstagandet skickats in. Beslutet kommer troligtvis att bekräfta det godkännandeförfarande som beskrivits i ställningstagandet. Det är också därför TMALL 0706 fått byta namn till Ansökan om prövning av behovet av nytt godkännande av järnvägsinfrastruktur.

Ett medskick till alla GOP-handläggare är också att Transportstyrelsen nu trycker på vikten av att sökande meddelar när de anser att deras ansökan är komplett. Det gäller inför prövning enligt samtliga paragrafer 5,6 och 7 i TSFS 2022:47.

Betyder prövningen enligt §5 att vi egentligen inte kan vara säkra på vad som kräver godkännande eller inte, gäller inte checklistan (TDOK 2014:0071)?

Nivån på vad som kräver godkännande eller inte är densamma som tidigare. Att Transportstyrelsen ska genomföra en prövning av om godkännande krävs eller inte, stod egentligen redan i förra järnvägslagen. Nu har man lyft fram det tydligare i själva föreskriften, där § 5 nu listar vad som ska komma in med en ansökan om prövning av behovet av nytt godkännande vid modernisering eller ombyggnad. Checklistan (TDOK 2014:0071) kommer att ligga kvar hos oss tillsvidare som vägledning till var nivån för godkännande ligger. Dock står inte längre något utrymme för en sådan överenskommelse, myndigheterna emellan, att finna i den nya järnvägstekniklagen.

Behöver ansökan om godkännande beredas annorlunda än tidigare?

Utöver att vi nu ansöker om prövning av huruvida godkännande krävs eller inte så skickar vi också in en förteckning av hur och med vilka dokument Trafikverket anser sig uppfylla den nya föreskriften. Detta dokument kallas Dokument om uppfyllnad av TSFS 2022:27 §5_§6_§7 och fungerar i nuläget som en informell mall. Dokumentet har arbetats fram stegvist i övergångsfasen till den nya lagstiftningen, utifrån det Transportstyrelsen efterfrågat. Det är något vi testar just nu och dokumentet är ännu inte en färdig mall. Kontakta Godkännandestödet för att få tag i den senaste versionen av detta dokument.

Framgent siktar vi på en översyn av mallarna för att se om vi kan samordna informationen på ett bättre sätt med de olika dokument som sänds till TS inför prövning och godkännande.

Varför har TS börjat be oss bevisa hur vi uppfyller de väsentliga kraven?

Att de Väsentliga kraven enligt (EU) 2016/797 bilaga III ska uppfyllas är något som funnits med i lagstiftningen sedan länge. Ungefär samtidigt som den nya Järnvägstekniklagen trädde i kraft började också Transportstyrelsen be Trafikverket att specifikt bevisa hur dessa krav uppfylls. Kravet kan dyka upp för åtgärder i de delsystem som inte kräver ett TSD-godkännande men som ändå kräver ett godkännande av Transportstyrelsen. Några mallar för bevisning av uppfyllnad av väsentliga krav finns inte. Dock har Godkännandestödet vägledning och goda exempel att bidra med, så GOP-handläggare får gärna höra av sig om detta blir aktuellt i deras projekt.

För delsystem som har TSD-godkännande och därmed ett Anmält organ som kontrollerar TSD-uppfyllelsen och utfärdar EG-kontrollintyg, anses de väsentliga kraven uppfyllda i och med EG-kontrollen.

Finns det några ytterligare förändringar att vänta framöver med anledning av förändringarna i lagstiftningen?

Nu börjar det bli tydligare för oss vilka förändringar som verkligen blev i Transportstyrelsens prövning av våra ansökningar om godkännande. Till hösten kommer vi att arbeta med att uppdatera och förnya vår rutin (TDOK 2014:72).

På sikt vill vi också omarbeta vår beskrivning av vilka åtgärder som kräver godkännande, dvs göra en ny tappning av nuvarande checklista (TDOK 2014:0071).

Kontakt

Känn er alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar till Godkännandestödet via den här sidans kontaktflik och ha en riktigt skön sommar!