Gemensam aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025

Trafikverket har initierat en aktionsplan för perioden 2022–2025. Hela 33 aktörer deltar med 250 åtgärder för en säker vägtrafik.

I aktionsplanen för perioden 2022–2025 beskriver var och en av de 33 aktörerna sina ambitioner att bidra till en säker vägtrafik. Varje aktör ansvarar för genomförandet av sina egna åtgärder. Aktörerna är statliga myndigheter, kommuner, regioner, ideella organisationer, branschorganisationer, försäkringsbolag och forskningscentra.

Aktionsplanen beskriver åtgärder inom sex viktiga områden:

 • Rätt hastighet
 • Nykter trafik 
 • Säker cykling
 • Säker gångtrafik (med fokus på fallolyckor)
 • Insatser mot självmord i vägtransportsystemet
 • Ledarskap för säker vägtrafik
 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Cycleurope
 • Cykelfrämjandet
 • Dalatrafik
 • Folkhälsomyndigheten
 • Folksam
 • Fotgängarnas förening (FOT)
 • Göteborgs stad
 • Håll Nollan
 • IF försäkring
 • Länsförsäkringar
 • Malmö stad
 • Mobility Sweden (fd Bil Sweden)
 • Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)*
 • Nordic Micromobility Association (NMA)
 • Polismyndigheten
 • SAFER
 • Sveriges bussföretag
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Sveriges motorcyklister (SMC)
 • Sveriges trafikutbildares riksförbund (STR)
 • Sveriges åkeriföretag
 • Stockholms stad
 • Trafikverket
 • Transportföretagen
 • Transportstyrelsen
 • TRB Sverige
 • Umeå kommun
 • Uppsala kommun
 • Västra Götalandsregionen

* NTF riks har gått i konkurs. NTF:s regionala föreningar jobbar till viss del med genomförandet av NTF:s åtgärder som anges i Aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025.

 

Trafikverket deltar med 46 åtgärder

Det är Trafikverket som har initierat aktionsplanen, utifrån vårt regeringsuppdrag att leda samverkan i trafiksäkerhetsarbetet.

Trafikverket är också en av aktörerna i aktionsplanen, med 46 åtgärder under aktuell fyraårsperiod.

Några exempel är fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror, prioritering av åtgärder för att hastighetssäkra gång-, cykel- och mopedpassager samt montering av hoppskydd på flera höga broar på det statliga vägnätet för att motverka självmord i vägtransportsystemet.

 • Rätt hastighet: Trafikverket planerar fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror  på minst 30 mil under 2022, 37 mil under 2023, 50 mil under 2024 och 50 mil under 2025.
 • Nykter trafik: Genom vårt deltagande i det europeiska konsument- och utvärderingsprogrammet Euro NCAP, ska vi verka för att fordon med förarmonitorerande system ges extra poäng om de kan upptäcka misstänkt alkoholpåverkan hos föraren.
 • Säker cykling: Trafikverket fortsätter att prioritera åtgärder för att hastighetssäkra gång-, cykel- och mopedpassager.
 • Säker gångtrafik (fokus på fallolyckor): Vi verkar för att en provmetod och en konsumentmärkning tas fram för vinterskors halkegenskaper.
 • Insatser mot självmord i vägtransportsystemet: Trafikverket monterar hoppskydd på minst åtta höga broar på det statliga vägnätet.
 • Ledarskap för säker vägtrafik: Trafikverket leder samverkansdialogen Hållbara hastigheter där stora transportköpare och transportutförare deltar. Syftet är att skärpa beställarkrav och egenkontroller av hastighetsefterlevnaden inom yrkestrafiken.

 

Den första aktionsplanen 2019–2022

Trafikverket initierade en tidigare aktionsplan för säker vägtrafik, för perioden 2019–2022. Då medverkade totalt 14 aktörer, inklusive Trafikverket, med 111 åtgärder. Den senaste uppföljningen visade att 81 procent av de åtgärderna pågår eller är genomförda.

Alla aktörers insatser behövs för att bidra till att nå etappmålet 2030

Etappmål 2030: Regeringen har beslutat om ett etappmål som säger att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras från 2020 till 2030 och antalet allvarligt skadade ska minska med 25 procent.

Aktionsplanen visar att det finns ett stort engagemang bland många aktörer, i nollvisionsarbetet. I planen kraftsamlar olika aktörer med skilda insatser, för att öka säkerheten på våra vägar.

De åtgärder som redovisas i aktionsplanen kommer inte vara tillräckliga för att etappmålet år 2030 ska kunna nås. Aktionsplanens åtgärder är dock ett viktigt bidrag och vi måste alla tillsammans göra det vi kan för att rädda fler liv.