Foto: Michael Jönsson

Klimat i infrastrukturprojekt

För att klara vårt mål gällande minskning av klimatpåverkan har vi tagit fram ett antal styrdokument, stöd och verktyg för att driva på klimatarbetet. På den här sidan finns vägledning, bildspel, PM-mallar, olika beräkningsverktyg och goda exempel.

Trafikverket har som mål att nettoutsläppen av klimatpåverkande gaser från byggande, drift och underhåll av trafikinfrastrukturen ska vara noll år 2040. Som delmål ska klimatpåverkan från trafikinfrastrukturen minska med 15 procent till 2020, 30 procent till 2025, 60 procent till 2030 och 80 procent till 2035, jämfört med år 2015

Här kan du hitta vägledning och bildspel som ska stötta i investeringsprojektens klimatarbete samt mallar som ska användas vid framtagande av PM Reducerad klimatpåverkan och för redovisning av drivmedelsanvändning. Vi presenterar också olika beräkningsverktyg för klimatpåverkan, där det mest övergripande är klimatkalkylmodellen. Du kan även hämta inspiration i form av goda exempel.

Klimatkrav

Trafikverket ställer klimatkrav i upphandlingar av investerings- och underhållprojekt. Från den 15 februari 2016 gäller riktlinjen Klimatkrav i planläggning, byggskede, underhåll och på teknisk godkänt järnvägsmateriel (TDOK 2015:0480).

Läs mer om klimatkrav

Vägledningar för minskad klimatpåverkan i projekt

Det finns två vägledningar till stöd för att arbeta för minskad klimatpåverkan i projekt, en från Trafikverket och en från Anläggningsforum tema Klimat och miljö.

Trafikverkets vägledning har tagits fram för att göra det tydligt hur vi förväntar oss att konsulter och entreprenörer arbetar för att minska klimatpåverkan i investerings- och reinvesteringsprojekt. Vägledningen förtydligar hur du tar fram och använder klimatkalkyler och PM reducerad klimatpåverkan. Den ger också stöd i hur du tar fram och implementerar åtgärdsförslag och hur du räknar fram förslag till procentuella krav på minskad klimatpåverkan.

Vägledning – Att minska klimatpåverkan i investeringsprojekt (pdf, 853 kB)

Syftet med vägledningen från Anläggningsforum är att bädda för ett proaktivt klimatarbete i planering och projektering av infrastruktur. Vägledningen innehåller exempel och beskrivningar av möjligheter som redan idag finns att åstadkomma minskningar av växthusgasutsläpp vid ny- och ombyggnation.

Klimatförbättringar i infrastrukturprojekt: Vägledning för planering och projektering (Trafikverkets publikationsdatabas)

Bildspel om minskad klimatpåverkan i projekt

Dessa syftar till att ge stöd åt konsulter och entreprenörer som ska arbeta för att minska klimatpåverkan i Trafikverkets investerings- och reinvesteringsprojekt. Följande bildspel finns:

Mall för PM Reducerad klimatpåverkan

PM Reducerad klimatpåverkan ska användas som beslutsunderlag löpande under projektet och som en redovisning av projektets klimatpåverkan. Det ska också vara ett stöd i arbetet med att ta fram och hantera åtgärdsförslag. I slutet av planskedet och bygghandlingsskedet utgör PM Reducerad klimatpåverkan en del av konsultens leverans, och i slutet av byggskedet är det entreprenören som ska redovisa. Använd respektive mall här nedan.

TMALL 0849 PM Reducerad klimatpåverkan, konsult (word, 75 kB)
TMALL 0944 PM Reducerad klimatpåverkan, entreprenör (word, 69 kB)
TMALL 1217 PM Reducerad klimatpåverkan järnväg, konsult (word,  76 kB)
TMALL 1218 PM Reducerad klimatpåverkan järnväg, entreprenad (word, 68 kB)
TMALL 1298 Bilaga 1 - Åtgärder för minskad klimatpåverkan (excel, 71 kB)

Som bilaga till mallarna för PM Reducerad klimatpåverkan ska TMALL 1298 användas för dokumentation av åtgärder för minskad klimatpåverkan.

Beräkningsverktyg

Klimatkalkyl

Klimatkalkyl är Trafikverkets modell för att effektivt och konsekvent beräkna den energianvändning och klimatbelastning som transportinfrastrukturen ger upphov till ur ett livscykelperspektiv. Klimatkalkylmodellen ska användas genom hela investeringsprocessen.

Läs mer om Klimatkalkyl

Geokalkyl

Verktyget Geokalkyl kan redan i tidiga skeden, exempelvis i fördjupade åtgärdsvalsstudier, val av korridor och val av linje jämföra kostnader och klimatbelastning vid olika tänkta sträckningar och få fram vad som är den optimalt bästa dragningen av en vägsträcka. Fokus ligger på masshanteringen och grundförstärkning.

Läs mer om Geokalkyl

Inspiration

Vi har i flera år arbetat med att identifiera och beräkna engångseffekter på energi- och klimatområdet i våra investeringsprojekt. Utifrån det arbetet har vi sammanställt rapporter för att kunna sprida erfarenheterna lättare i organisationen och till våra leverantörer.

Rapport om minskad klimatpåverkan inom Investering 2016 (pdf-fil, 1,7 MB)
Goda exempel klimat- och miljöarbete i Stora projekt (pdf-fil, 2,2 MB)
Rapport om energieffektivisering CO2e styrkort 2014 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Rapport om energieffektivisering styrkort 2013 (Trafikverkets publikationsdatabas)
Rapport om energieffektivisering styrkort 2012 (Trafikverkets publikationsdatabas)