Emissionsberäkningsmodellen HBEFA

HBEFA-modellen används för att beräkna nationella emissioner från vägtrafiken. På denna sida publiceras dokumentation och underlag kring HBEFA-modellen.

Trafikverket ansvarar inom Klimatrapporteringsförordningen för att bland annat leverera utsläpp från vägtrafiken till Naturvårdsverket. Inom detta arbete används den så kallade HBEFA-modellen (Handbook of Emission Factors for Road Transport).

HBEFA-modellen beräknar både växthusgasutsläpp och utsläpp av luftföroreningar med hjälp av statistik över körsträckor, trafiksituationer och bränsleförbrukningsfaktorer. HBEFA-modellen används både för att producera nationell statistik men även för att göra prognoser och scenario över hur framtida utsläpp kan komma att se ut givet olika antaganden. På denna sida redovisas resultat från HBEFA-modellen och dokumentation kring de resultat som presenteras.

HBEFA-modellen beräknar både växthusgasutsläpp och utsläpp av luftföroreningar med hjälp av statistik över körsträckor, trafiksituationer och bränsleförbrukningsfaktorer. HBEFA-modellen används både för att producera nationell statistik men även för att göra prognoser och scenario över hur framtida utsläpp kan komma att se ut givet olika antaganden. På denna sida redovisas resultat från HBEFA-modellen och dokumentation kring de resultat som presenteras. För utvecklingsarbetet som presenteras i rapporten HBEFA FoI slutrapport 2019-2021 finns möjlighet att efterfråga underlagsrapporter.