Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer

Buller från trafik ska normalt inte överskrida vissa riktvärden vid nya eller ombyggda vägar och järnvägar.

Riksdag och regering har i proposition 1996/97:53 angett riktvärden för trafikbuller vid bostäder. Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

  • 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
  • 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
  • 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  • 70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i anslutning till en bostad.

Vid åtgärder på järnvägar eller andra spåranläggningar avser riktvärdet för buller utomhus 55 dB(A) ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dB(A) ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt.

Man bör dock ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt när man tillämpar riktvärdena vid åtgärder på vägar och järnvägar. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.

För flygbuller avses utomhusnivån FBN 55 dB(A). Beteckningen FBN avser en viktad ekvivalent ljudnivå där en kvällshändelse motsvarar tre daghändelser och en natthändelse motsvarar tio daghändelser.

Trafikverkets riktlinje och handledning – buller och vibrationer

Trafikverkets riktlinje "Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg" (TDOK 2014:1021) är styrande för vårt arbete med åtgärder mot buller och vibrationer. Den innehåller riktvärden för buller och vibrationer och bygger på de riktvärden för buller som riksdagen beslutat om för bostäder vid nybyggd eller väsentligt ombyggd infrastruktur.

Riktlinjen innehåller även riktvärden för skolor och vårdlokaler och hur mycket det får bullra i parker, friluftsområden och betydelsefulla fågelskyddsområden samt riktvärden för vibrationer

Riktlinjen lägger fast grundläggande förhållningssätt till hur Trafikverket bidrar till långsiktiga mål, och att det krävs en kombination av åtgärder för att minska bullret och vibrationerna i samhället.

I handledningen (TDOK 2016:0246) ges ytterligare vägledning om utredningar och åtgärder mot buller- och vibrationer i samband med ny- och väsentlig ombyggnad av vägar och järnvägar samt åtgärder längs befintliga vägar och järnvägar. I handledningen beskrivs även vilka metoder för mätning och beräkning av buller och vibrationer som bör användas. Riktlinjen och handledningen ger ett stöd för att tillämpa riktvärdena så att vi på ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt uppfyller gällande lagkrav om skäliga skyddsåtgärder mot buller och vibrationer.

Du hittar länk till både riktlinje och handledning på den här sidan.

Bullerregler vid bostadsbyggnader

Regeringen har genom förordning (SFS 2015:216) beslutat om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Dessa ska tillämpas vid planläggning, bygglov och förhandsbesked för bostäder.

Trafikverket fortsätter att tillämpa de riktvärden som riksdag och regering har angett i proposition 1996/97:53 vid ny och väsentlig ombyggnad av vägar och järnvägar.