Utvecklingsprojekt om fasadåtgärder

När närboende ska skyddas från buller kan befintliga fasaders ljudreduktion förbättras. Projektering av fasadåtgärder för befintliga bostadsbyggnader är komplicerat och i projektform har vi undersökt lämpliga arbetssätt.

Under 2014-2015 drev Trafikverket ett utvecklingsprojekt tillsammans med andra aktörer inom branschen om bullerskyddande fasadåtgärder. Både metoder och produkter undersöktes för att säkerställa att de bullerskyddande åtgärder vi gör får det tänkta resultatet. En byggnads ljudisolering är summan av det ljud som släpps in genom väggar, fönster, tak, dörrar och luftventiler.

Uppföljningen av genomförda fasadåtgärder visade att åtgärderna inte alltid gav avsedd effekt. Ljudnivån inomhus i de bostäder som undersöktes var högre än de riktvärden som Regeringen har fastställt.

Följande insatser gjordes inom utvecklingsprojektet:

  • Under perioden 2006-2012 bytte Trafikverket fönster på närmare 1 100 bostäder längs med Ådalsbanan. Under 2014 genomfördes en omfattande uppföljning av dessa åtgärder. Tanken med utredningen var dels att kontrollera om de bullerskyddande åtgärder vi har genomfört är tillräckliga. Syftet har också varit att vi ska bygga upp en nationell erfarenhetsbank som Trafikverket kan använda sig av i framtiden.

  • Tillsammans med akustiker och tillverkare av fönster genomförde vi under sommaren 2014 prövning av fönster och ventilationsutrustning. Dessa tester utförde vi på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås.

  • Trafikverket har samarbetat med akustiker från flera olika företag för att ta fram ett arbetssätt för projektering av fasadåtgärder. Tillsammans med besiktningsmän och byggledare har vi även arbetat fram nya metoder för besiktning, där vi fokuserar på funktion. Sammantaget kommer dessa resultat att leda till att vi i framtiden har nya krav vid upphandling av bullerskyddande åtgärder.