Mått för ljudnivåer

Hur starkt vi uppfattar ett ljud beror dels på ljudtrycket, dels på ljudets frekvenssammansättning. Ljudnivån mäts i decibel (dB). Ekvivalent och maximal ljudnivå är olika mått som används.

Ljud är tryckförändringar i luften som hörs. De sprids som vågrörelser. Ljudets styrka, ljudnivån, mäts i decibel (dB) och antal svängningar per tidsintervall (frekvens) i Hertz (Hz).

Om ljudets frekvens är hög så uppfattar örat det som en ljus ton. Är det en mörkare ton så är det lägre frekvens, det vill säga färre svängningar per tidsintervall. För att måtten för ljudnivån ska beskriva hur starkt människan uppfattar ett ljud gör man oftast en vägning av ljudets frekvenssammansättning. A-vägningen är framtagen för att efterlikna hörselns varierande känslighet, där känsligheten för låga frekvenser är betydligt lägre än känsligheten för högre frekvenser. A-vägningen används normalt för trafikbuller och uttrycks som dBA.

Omfånget av den ljudnivå vi kan uppfatta är enormt. Ljudnivån vid smärtgränsen är omkring 100 000 miljarder gånger starkare än det svagaste ljud vi kan uppfatta. Vi använder en logaritmisk skala, decibel (dB), som efterliknar örats känslighet vid olika ljudnivåer. 0 dB är hörtröskel för en människa med god hörsel och smärtgränsen ligger vid 140 dB. En logaritmisk skala innebär att ljudnivå är tio gånger större för varje 10-steg i skalan.

Tabell över logaritmisk skala för ljudnivå
Ljudnivå (dB) Relativ ljudnivå
0 dB 1
10 dB 10
30 dB 1 000
60 dB 1 000 000
100 dB 10 000 000 000
140 dB 100 000 000 000 000

Ljudkurva i dBA

Ljudkurva i dBA (Klicka på bilden för att öppna den i större format) (pdf-fil, 601 kB, öppnas i nytt fönster)


(Klicka på bilden för att öppna den i större format)  

Ljud varierar i tid

Större delen av allt ljud varierar i tid. Hur mycket det varierar beror på många faktorer, till exempel typen av ljudkälla och avstånd. Ljudnivån kan vara i stort sett konstant, som till exempel långt från en motorväg med mycket trafik. Den kan också variera mycket kraftigt, till exempel nära en järnväg med enstaka tåg per dag.

Ekvivalent och maximal ljudnivå

För att beskriva bullerexponering under en längre tidsperiod används måttet ekvivalent ljudnivå ,LAeq24h, vilket beskriver trafikbullret under ett genomsnittligt dygn (årsmedeldygn). Det måttet är dock inte så lämpligt för att beskriva ljud som varierar mycket kraftigt och ljud som förekommer sällan. Vid beskrivningar av trafikbuller i Sverige används därför även ett mått för den maximala ljudnivån från ett fordon, fordonsekipage eller tåg som passerar, LAmax.

Bullermått inom EU

EU:s direktiv om omgivningsbuller anger mått som ska användas i samband med kartläggningar av buller. Måtten är Lden (dag-kväll-natt-nivå) och Lnight (ekvivalent ljudnivå nattetid). I måttet Lden räknas den ekvivalenta ljudnivån för kvällen upp med 5 dB och nivån för natten med 10 dB. Både måtten Lden och Lnight redovisar ljudnivån på 4 meters höjd över marken.