Bilen i samhällsplaneringen

Trafikverket strävar mot ett hållbart, säkert och jämställt transportsystem där framkomlighet vägs in. Det innebär inte att biltrafiken ska försvinna utan att en avvägning måste göras mellan färdsätten och de kvaliteter som är viktiga för de olika näten.

Gatunät i översiktsplaner

Tätorternas gatunät delas in i ett huvudnät och ett lokalnät. I översiktsplaneringen bör man ta hänsyn till länkar (stråk) som knyter samman orter på regional och nationell nivå, det vill säga länkar som ingår i ett övergripande vägnät. Indelningen av trafiknäten i huvudnät och lokalnät lägger grunden för hastighetsklassificeringen. Indelningen görs i trafiknätsanalysen. Huvudnätet ska vara gent för att vara det mest attraktiva valet för att ta sig till större målpunkter inom tätorten samt målpunkter som ligger utanför tätorten.

I det lokala nätet är tillgängligheten viktigare än framkomligheten. God framkomlighet med bil är ingen nödvändighet om det är lätt att ta sig till en större målpunkt till fots, med cykel och med kollektivtrafik. Åtgärder för att lugna ner trafiken (traffic calming) syftar till att reducera biltrafikens hastigheter i bostadsområden och lugna ned trafiken på större vägar mellan olika stadsdelar och i innerstäder. Det kan användas för att styra biltrafiken till lämpliga vägar.

Gatunät i detaljplaner

Samtidigt som strävan sker mot en hållbar utveckling måste man beakta att biltrafiken under överskådlig tid kommer att utgöra en betydande del av resandet inom tätorterna. Därför krävs det att man säkerställer en fungerande struktur och funktion även för biltrafiken. I detaljplaneringen finns möjligheten att utforma gaturummet på ett strategiskt sätt för att reglera prioriteringen för de olika färdsätten.

I detaljplaner som innebär att mycket trafik genereras, till exempel där exploateringstalet är högt för bostäder eller handel, bör man redovisa hur trafikalstringen påverkar framkomligheten och trafiksäkerhet på det statliga vägnätet. Antalet parkeringsplatser och var dessa placeras vid såväl bostäder som verksamheter får stora konsekvenser för hur mycket biltrafik som kommer att alstras. Där det finns goda alternativ att gå, cykla och åka kollektivt bör man därför överväga att sänka parkeringstal mot att exploatören bistår med attraktiva alternativ som bilpool, cykelparkering av god kvalitet med mera.