Skydd av vattentäkt vid samhällsplanering

Vid all planering av ny infrastruktur krävs risk– och säkerhetsanalyser för att identifiera och skydda vattentäkter.

Transportsektorns verksamhet och den infrastruktur som byggs, tillhandahålls och förvaltas har betydelse för landets vattenförvaltning. Ett mycket viktig arbete är att planera verksamheten väl med hänsyn till risken utsläpp av bränslen eller andra miljöfarliga ämnen från framför allt vägtrafik, men även från järnvägstrafik och från mark, anläggningar och driftåtgärder. Man måste förebygga och förhindra att skadliga ämnen från sådana utsläpp når grund– eller ytvatten och förorenar detta, i synnerhet vid vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen eller i områden med stora naturvärden.

Ny "Yt- och grundvattenskydd".

Denna handbok är avsedd att användas vid arbete med skydd av yt- och grundvatten. I handboken beskrivs risker relaterade till vägar och järnvägar, hur sådana risker kan kvantifieras och hur dessa risker kan reduceras.

Yt- och grundvattenskydd (Trafikverkets publikationsdatabas)