Risker och riskanalys i samhällsplaneringen

Vid bygge nära infrastruktur för resor och transporter innebär det miljö- och säkerhetsrisker. Av riskanalysen ska det framgå vilken betydelse de lokala förutsättningarna har för risknivån och behovet av skyddsavstånd och skyddsåtgärder.

Det finns ofta ett starkt exploateringstryck nära viktiga kommunikationsstråk. Man söker skyltlägen för att nå hög exponering av sin verksamhet, god tillgänglighet för kunder eller kostnadseffektiv gods- och varuhantering. Detta kan komma i konflikt med Trafikverkets uppdrag att långsiktigt vidmakthålla och utveckla en god funktionalitet för kommunikationsanläggningar av riksintresse.

Om man bygger intill en väg, järnväg, farled, flygplats eller terminalanläggning innebär det att bebyggelsen utsätts för både miljö- och säkerhetsrisker. För att det ska gå att upprätthålla säkerhet och sköta tillsyn, drift och underhåll ställs vissa krav vid byggande intill infrastrukturanläggningar.