Master och vindkraftverk

När man etablerar master och vindkraftverk måste man ta hänsyn till hur dessa påverkar luftfart, sjöfart, järnvägar och vägar samt de tekniska system som är kopplade till dessa.

Hänsyn måste tas till framtida utveckling av trafiksystemen samt riksintressen. Länsstyrelserna och kommunerna ska samråda med Trafikverket vid beredningen av ärenden om tillstånd för vindkraft, om Trafikverket bedöms ha väsentliga intressen att bevaka, enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen.