Vattenskyddsområde – dricksvattenförsörjning

Vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen är av grundläggande betydelse för samhällsplaneringen. God tillgång till råvatten av god kvalitet är en förutsättning för långsiktig hållbarhet, även ur ett naturmiljöperspektiv.

Det är generellt sett svårt och kostsamt att rena förorenat vatten, i synnerhet grundvatten, och det kan ta mycket lång tid innan vidtagna åtgärder ger effekt. Man behöver därför i förstahand se till att undvika potentiellt förorenande verksamheter och markanvändning på sådana platser.

Översiktsplan

I översiktsplanen ska kommunen ta fram en vattenförsörjningsplan. De riktlinjer som tas fram under arbetet med vattenförsörjningsplanen lyfts lämpligen in i översiktsplanen och redovisas i det kartmaterial som visar på mark- och vattenanvändning samt riktlinjer och rekommendationer.

Vattenskyddsområde

Transportsektorn och dess anläggningar behöver lokaliseras och anpassas med hänsyn till dricksvattenförsörjning, riskerna och vad som är ekonomiskt rimligt.  Många av Sveriges kommunala grundvattentäkter saknar vattenskyddsområde. Att inrätta vattenskyddsområden runt vattentäkter, med moderna och ändamålsenliga skyddsföreskrifter, är en viktig åtgärd för att skydda vattenförsörjningen och nå miljömålet Grundvatten av god kvalitet.

Att värdera vattenförekomster av betydelse för dricksvattenförsörjningen och för vattnets andra funktioner i ekosystemet är svårt, men det är värdefullt och nödvändigt. Modeller för värdering behöver tas fram i samarbete mellan berörda aktörer. Ett exempel på sådan värderingsmodell är rapporten Handbok om vattenskyddsområde, Naturvårdsverket, 2010.