Klimat, hälsa och landskap i samhällsplaneringen

Att planera omsorgsfullt, att anpassa infrastrukturen till natur– och kulturmiljö och att dessutom minimera riskerna för negativ miljöpåverkan under bygget är utmaningar för alla som arbetar med samhällsplanering.

Varje bygge av en väg eller järnväg innebär konflikt med andra intressen. Natur– och kulturvärden kan påverkas. Att planera omsorgsfullt, anpassa infrastrukturen till natur– och kulturmiljö och dessutom minimera riskerna för negativ miljöpåverkan under bygget är utmaningar för alla som arbetar med samhällsplanering. I följande kapitel är det främst ärenden som kommunen kan handlägga men som i de flesta fall utgår från miljöbalken och där Trafikverket lämnar yttrande till en annan myndighet.

Enligt 2 kap. 3 § PBL ska kommunen i sin översiktsplan bland annat tillgodose följande: "Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö– och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda miljö- förhållanden i övrigt".

Trafikverket ska enligt sin instruktion (2010:185) bidra till att de 16 nationella miljökvalitets- målen uppnås. Här ingår bland annat målen "Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Ett rikt växt– och djurliv (som utgör ett samlingsmål för alla naturtypsmål) samt Levande sjöar och vattendrag och Giftfri miljö.