Nationell plan

Regeringen ger direktiv till Trafikverket att ta fram förslag till en ny nationell plan för transportinfrastruktur, och till de regionala planupprättarna att ta fram länsplaner. Planperioden är normalt tolv år med en revidering vart fjärde år.

Bilden här visar en cirkel som pekar på varje fas i planeringen.
Planeringsprocessen genomförs i flera faser. Du kan läsa mer om varje fas genom att gå till sidmenyn till höger. 

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Den omfattar:

  • drift och underhåll samt riktade miljöåtgärder i hela det statliga vägnätet
  • investeringar och trimningsåtgärder på statliga järnvägar och nationella stamvägar
  • medfinansiering till kommunerna genom stadsmiljöavtal
  • investeringar i sjöfart (farleder och slussar) och
  • statlig medfinansiering till länsplanerna.

Under framtagandet av planförslaget, som ofta kallas för åtgärdsplanering, för Trafikverket dialog med externa aktörer.

Trafikverket redovisar sin plan till regeringen, och länsplaneupprättarna beslutar om sina regionala planer. Samtidigt som Trafikverkets planförslag redovisas går det på extern remiss. Remissynpunkter lämnas till regeringen.

Regeringen beslutar om innehållet i nationell plan, vilket innebär att ändringar av Trafikverkets planförslag kan göras.

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

Den 30 november 2021 lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033. Samtidigt gick planförslaget på extern remiss. Den 7 juni Våren 2022 förväntas fattade regeringen fatta beslut om innehållet i planen.

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – Planen i korthet

Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 – Huvudrapport

Summary of Proposal national plan for transport infrastructure 2022–2033