Avtal

Nedan framgår de avtal som tecknats mellan parterna i det Västsvenska paketet

Parterna i Västsvenska paketet har genom Medfinansieringsavtalet, tecknat i mars 2010, och tillägg till Medfinansieringsavtalet i Block 1, tecknat i augusti 2011, kommit överens om att finansiera och genomföra transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige för 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Exakt vilka åtgärder som ska omfattas av finansieringen har inte varit fastställt från början utan har successivt beslutats av Parterna i Block 1 och Block 2, tecknat i februari 2014, samt därefter i form av Projektavtal som hör till Paraplyavtalet, tecknat i april 2017. 

Följande avtal har tecknats mellan parterna i det Västsvenska paketet.

För att skapa enhetlighet och tydlighet träffades 2017 paraplyavtalet med övergripande bestämmelser för färdigställande av Västsvenska paketet. Avtalet behåller huvuddelen av de övergripande bestämmelserna i tidigare blockavtal med vissa justeringar och förtydliganden som en följd av erfarenheter från arbetet inom Västsvenska paketet.

Projektavtal som reglerar innehåll, kostnader, finansiering och genomförandetid för olika åtgärder ingås successivt. För Projekten gäller, utöver bestämmelserna i de projektavtal som tecknas, även bestämmelserna i Paraplyavtalet.

Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet 2017-04-10 

Hittills har följande projektavtal tecknats:

Genom Paraplyavtalet fick Ledningsgruppen i uppgift att initiera eller ta emot förslag på nya projekt samt behandla och ta ställning till sådana initiativ. Ledningsgruppen har i detta arbete att beakta Västsvenska paketets uppställda mål och budget.