Trängselskatt i Göteborg - Västsvenska paketet

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg. Syftet med trängselskatten är att minska trängseln, förbättra miljön samt att delfinansiera Västsvenska paketet.

Trängselskatten ska, under en 25-årsperiod, bidra med 14 miljarder kronor (2009-års prisnivå) till Västsvenska paketet.

Läs mer kring hur trängselskatten i Göteborg fungerar

Trängselskattens effekter

Trängselskatten har medfört att trafikflödena och trängseln har minskat och restiden har förkortats. Under det första året med trängselskatten minskade trafiken över betalstationssnittet med cirka 11 %. Restiderna på infartslederna minskade till följd av minskade trafikflöden. Den största restidsminskningen skedde på E6 Kungälvsleden. Trängselskattens införande medförde även förbättrad luftkvalitet i Göteborg. För mer information se utredningar om trängselskatt under Rapporter och utredning.

Västsvenska paketet tar årligen fram uppföljningar där bland annat trafikflödena över betalstationssnittet redovisas. Uppföljningarna ingår numera som en del i den årsrapport som tas fram inom Västsvenska paketet och finns publicerade under Rapporter och utredningar.

Förändringar av trängselskatten

Sedan trängselskattens införande år 2013 har ett antal förändringar genomförts.

  • Den 1 januari år 2015 gjordes en avgiftshöjning. Avgiftshöjningen var beslutad innan trängselskatten infördes.

  • 1 maj år 2018 infördes ett särskilt undantag från trängselskatten i Backaområdet. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backa beskattas, resor till och från Backaområdet avgiftsbeläggs ej.

  • Den 16 december år 2020 invigdes Marieholmstunneln. Tunneln är belagd med trängselskatt.

Läs mer om trängselskatten på Transportstyrelsens hemsida

Utredningar om trängselskatt