Väg- och bantyper gör vägen och järnvägens funktion tydlig

Indelningen i väg- och bantyper är ett steg i arbetet med att utveckla verktyg för prioritering och planering av åtgärder. De bidrar till att beskriva vilken funktion vi erbjuder på väg-och järnvägsnätet.

Väg- och bantyper är en strategisk indelning av väg- respektive järnvägsnätet som baseras på vägens eller banans funktion i transportsystemet.

I arbetet med förslaget till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029 använder vi en indelning i sex vägtyper och sex bantyper.