Väg- och bantyper gör vägens och järnvägens funktion tydlig

Väg- och bantyper är en strategisk indelning av väg- respektive järnvägsnätet som baseras på vägens eller banans funktion i transportsystemet.

Vägtyper

Indelningen i vägtyper utgör underlag för prioritering och planering av åtgärder. Den används alltifrån det långsiktiga arbetet med den nationella planen för transportsystemet och till det löpande arbetet med drifts- och underhållsåtgärder.

Vägtyperna har reviderats något sedan de ursprungligen togs fram. I den nationella vägdatabasen NVDB benämns dessa vägtyper numera ”Underhållstyp väg”.

Bantyper

Indelningen i bantyper möjliggör att på en strategisk och övergripande nivå kunna beskriva den kvalitet/funktionalitet som Trafikverket levererar eller ämnar leverera. Indelningen används vid uppföljning av bland annat utvecklingen av leveranskvaliteterna samt vid den ekonomiska redovisningen.

Sex vägtyper och åtta bantyper

I arbetet med förslaget till nationell plan för transportsystemet använder Trafikverket en indelning i sex vägtyper och åtta bantyper.