Transportekonomi

Transportekonomins grundläggande uppgift är att förse transportplaneringen och transportpolitiken med de transportekonomiska beslutsunderlag de har behov av.

Inför planering, beslutsfattande och uppföljning är medborgarna, näringslivet och politiken beroende av att som en gemensam grundplatta för den demokratiska processen ha tillgång till ett transportekonomiskt beslutsunderlag. Underlaget ska vara evidensbaserat, objektivt och väl förankrat i forskningen. Trafikverket har i uppdrag från regeringen att utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för detta.

Transportekonomin studerar rörelser för människor och varor över rum och tid, resursfördelningen inom och till transportsektorn för att möta samhällets behov, samt effekter och konsekvenser för samhället av alla slags åtgärder inom alla trafikslag.

I Trafikverket är ’transportekonomi’ även en samlingsbeteckning för:

 • Anpassad nätverksrepresentation för trafik- och transportanalyser
 • Effektsamband och effektmodeller
 • Fördelningsanalyser
 • Kapacitetsanalyser, för järnväg och väg
 • Metoder, modeller och databaser för transportekonomisk analys
 • Prognos-, analys- och kalkylverktyg för transportekonomisk analys
 • Samhällsekonomisk analys
 • Samlade effektbedömningar
 • Statistik samt socioekonomisk och annan indata som behövs för transportekonomisk analys
 • Trafik- och transportprognoser
 • Trafik- och styrmedelsanalyser
 • Transportpolitisk målanalys
 • Transportekonomi – termer förklarade på ett enklare sätt

Publikationen är ett hjälpmedel för dig som:

 • Tar del av transportekonomiska beslutsunderlag, texter och föredrag.
 • Undrar vad en term på engelska motsvarar på svenska eller tvärtom.
 • Behöver hjälp med att i skrift och tal uttrycka dig på ’klarspråk’.
 • Vill skaffa dig en samlad överblick eller helt enkelt bara är intresserad.