Åtgärdsvalsstudie

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att vi tillsammans ska få en helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Initiativtagare till en åtgärdsvalsstudie kan vara Trafikverket, en kommun, en region eller en annan aktör. Varje år genomförs omkring 200 åtgärdsvalsstudier, varav många små studier.

Nyttan med tidig dialog

Tidig dialog leder till delat ansvar och samsyn kring tänkbara lösningar. I samverkan mellan flera aktörer kompletterar deltagarnas kunskaper och erfarenheter varandra. Genom att analysera problemen noggrant har vi större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet.

Ett arbete i flera faser

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som sker i olika faser. Det är studier baserade på dialog och med tydlig dokumentation. Följande faser ingår:

  • Initiera
  • Förstå situationen
  • Pröva tänkbara lösningar
  • Forma inriktning och rekommendera åtgärder

Så hittar vi tänkbara lösningar

En åtgärd behöver inte innebära att vi bygger om eller bygger nytt. Med hjälp av en strategi
för effektiva och hållbara lösningar, den så kallade fyrstegsprincipen, kan vi påverka val av trafikslag och åtgärder redan på idéstadiet.

Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och utvecklas utifrån en helhetssyn. På så sätt kan vi hitta bästa möjliga åtgärder för att lösa problem eller brister i transportsystemet. Tänkbara åtgärder analyseras i fyra steg. I första hand genom att påverka behovet av transporter, i sista hand genom nybyggen.

Förslag på åtgärder

Ibland är förslagen till åtgärder konkreta och ibland är de idéer som behöver utredas ytterligare. Tidplanen för olika åtgärder kan variera stort.