Ersättningsnivåer för standardavtal ledningar 2024

När det förläggs nya ledningar inom vägområdet påverkas vägens livslängd och Trafikverkets drift- och underhållskostnaderna ökar.

Ledningsägare måste därför betala en ersättning till Trafikverket med ett engångsbelopp som uttas när arbetet är utfört. Trafikverket tar dock inte ut någon ersättning för ledningar som enbart korsar vägen. Mallar för fakturaunderlag baserade på varje års ersättningsnivå för respektive standardavtal finns här:
Länk till Mallar för fakturaunderlag

Årsdygnstrafik (ÅDT) hittar du i den nationella vägdatabasen (NVDB).
Nationella vägdatabasen

Vägar

ABSF 20

Siffrorna avser kronor per meter

Placering i vägområdet* ÅDT 0–999 ÅDT 1000–1999 ÅDT 2000–
1. Ytterslänt 0 0 0
2. Dikesbotten/släntfot 5,44 11,61 17,53
3. Innerslänt 18,05 38,69 58,44
4. I belagd väg 32,47 77,38 116,87
5. I grusväg 18,05    
6. I gång– och cykelväg 18,05    

*Om vägområde 1-6 saknas betalas ersättning enligt placering 1. 

 

Illustration av de olika delarna i en vägs uppbyggnad
Klicka för större bild 

ABEL 07, ABRÖR 08 och ABAVA 11

Ersättningsnivå 1 – 19,87 kronor/meter
a) när en ledning dras inom 2,5 meter från vägbanekanten
b) om innerslänten är 2,5 meter lång gäller ersättningsnivå 1 till dikesbottnen.

Ersättningsnivå 2 – 8,27 kronor/meter
a) när en ledning dras mer än 2,5 meter från vägbanekanten
b) när en ledning dras från dikesbottnen om innerslänten är 2,5 meter
c) när en ledning dras i äldre vägar utan en väl definierad dikesbotten
d) när en ledning dras i samband med nybyggnation av väg.

Ersättningsnivåer_750_170512.jpg

Ersättningsbeloppen regleras årligen enligt entreprenadindex (litt. 2011), basmånad januari. Uppdatering sker i februari månad. I januari 2024 var entreprenadindex 146. Motsvarande index 2023 var 148,80.

Broar

Grundersättningen för en bro är 5 000 kronor. Om brons totala längd överstiger 15 meter ska ersättningen beräknas enligt formeln: 5 000 + 100(X-15) kronor, där X är brons totala längd över 15 meter. Trafikverket tar inte ut någon ersättning för befintlig kanalisation.

Illustration av en bro och en pil som demonstrerar hur längden på bron räknas