Ansök om ledningsärenden inom vägområdet

Ledningsägare behöver tillstånd för att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet. Här hittar du information om hur du ansöker om tillstånd och vilka krav, avtal och villkor som gäller.

För att förlägga en ny ledning eller arbeta på en befintlig ledning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 44 § väglagen (1971:948). Det gäller även om din ansökan enbart gäller passage av bro. Om du planerar att arbeta på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet måste du ha tillstånd enligt 43 § väglagen (1971:948). Utöver tillståndet krävs ett avtal med Trafikverket för att få tillträde till vägområdet. Utöver tillstånd från Trafikverket enligt väglagen eller andra lagar kan ledningsägare vara skyldiga att inhämta tillstånd från andra parter, exempelvis länsstyrelse, kommun och fastighetsägare.

Passerar ledningen både väg och järnväg?

Observera att du måste göra två separata ansökningar till Trafikverket om din ledning passerar både statlig väg och Trafikverkets mark och/eller järnväg.

Ledningsärenden inom mark och  järnväg

Handläggningstid

Trafikverket har som mål att påbörja handläggningen av ett ledningsärende inom två månader efter att det kommit in. Du kan hjälpa oss att nå detta mål genom att skicka in fullständiga ansökningar, ge snabb återkoppling i samband med all kontakt med våra handläggare och genom att anmäla när ledningsarbetet är klart.

Avgift belysning

Ärenden som omfattar arbete på ny eller befintlig belysningsanläggning inom vägområdet omfattas av 43 § väglagen (1971:948). En avgift ska betalas enligt vägförordningen (SFS 2012:707) innan ansökan prövas. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Ansökningsavgiftens storlek är för närvarande 2900 kronor, vilket framgår av avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Skyndsamma reparationer

Hur du går till väga för att anmäla skyndsamma reparationer som klassas som samhällsfarliga kan du läsa om under Göra ansökan.

Villkor för trafik- och skyddsanordningar

Villkoren för trafik- och skyddsanordningar får du tillsammans med beslutet om ledningstillstånd. I villkoren framgår det att ledningsägaren ska registrera ledningsarbetet i systemet FIFA (se länk nedan) före arbetets start. Registreringen i FIFA är ingen ansökan utan enbart till för att trafikcentralen ska få veta att arbete pågår på vägen. Vid skyndsamma reparationsåtgärder är det fortfarande ledningsägaren själv som ansvarar för att upprätta arbetsplaner för trafik- och skyddsanordningar.

FIFA

Utbyggnad av bredbandsnät

Ägare av bredbandsnät kan ansöka hos Trafikverket om att bygga ut sitt nät enligt utbyggnadslagen (2016:534). Om du vill få information om eller nyttja Trafikverkets fysiska infrastruktur eller begära samordning med ett av Trafikverkets bygg- och anläggningsprojekt hittar du mer information och ansökningsblanketter på sidan "Ansökan som rör utbyggnadslagen för bredbandsnät".

Ansökan som rör utbyggnadslagen för bredbandsnät

Utökad tillståndshantering genom fältbesök

Trafikverket stöttar ledningsägare genom att möta upp ute i fält. Detta sker vid svårare bedömningar av förläggning av fiberoptiska ledningar inom det statliga vägområdet. Mer information hittar du under Ledningsärenden steg för steg, Göra ansökan.