Vad gör Trafikverket mot buller och vibrationer?

Många störs av buller och vibrationer från trafiken på vägar och järnvägar. Vi arbetar både förebyggande, för att utveckla ett samhälle där ingen ska störas av ljud eller vibrationer från trafiken, och med riktade åtgärder för att minska problemen.

Riktade skyddsåtgärder för de som utsätts för buller

Vi gör omfattande åtgärder för att dämpa ljudnivåerna hos dem som är mest utsatta för buller vid statliga vägar och järnvägar. Inriktningen är i första hand att minska ljudnivåerna inomhus. Det kan vi göra till exempel genom att montera tilläggsrutor på fönstren, men även andra lösningar förekommer, liksom åtgärder på ventiler.

För att minska bullret på uteplatser sätter vi upp bullerdämpande skärmar. De byggs ofta på tomten för att dämpa bullret på en avgränsad uteplats. Vi planerar även för att göra bullerdämpande åtgärder i de skolmiljöer som är mest bullerutsatta.

I samband med vi bygger eller bygger om vägar och järnvägar gör vi ofta omfattande åtgärder för att i möjligaste mån klara riktvärdena för buller. Att åtgärda vibrationer i befintlig miljö är mycket svårt och kostsamt. Den vanligaste åtgärden vid mycket höga vibrationsnivåer är att vi erbjuder oss att köpa fastigheten.

Minska buller och vibrationer vid källan

Vi arbetar för att minska det buller som trafiken på vägar och järnvägar ger upphov till. I bullerkänsliga miljöer kan vi välja bullerdämpande beläggning på vägar. Vi bidrar också till utvecklingen av fordon och däck som bullrar mindre genom att delta i arbetet med EU-regler.

Det bullrar mindre från tåg som kör på en väl underhållen järnväg. En extra slipning av rälsen kan till exempel sänka ljudnivån. Kring järnvägar kan det också uppstå störande vibrationer. När vi bygger nya järnvägar eller bygger om en järnväg finns det möjlighet att minska vibrationerna genom att stabilisera bankroppen och lägga in dämpande material.

Samverkan med kommuner och myndigheter

Trafikverket samverkar med andra aktörer i samhället för att minska problemen med buller och vibrationer. Här är några exempel:

  • Vi deltar i kommunernas samhällsplanering genom att granska och yttra oss över detaljplaner. Som stöd har vi bland annat en intern riktlinje.
  • Vi har också dialog med kommunerna om problem och lösningar för ett hållbart samhälle. Kommuner kan söka medfinansiering för 50 procent av kostnaderna för åtgärder mot vägtrafikbuller vid kommunala gator och vägar.
  • Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna arbetet mot buller, och vi deltar i det arbetet. Bullersamordningen ska bidra till att förbättra samverkan mellan de myndigheter som arbetar med buller samt effektivisera, stärka och tydliggöra bullerarbetet.

Forskning

Trafikverken bedriver forskning om buller och vibrationer, effekter och möjliga åtgärder. Ofta samarbetar vi med andra i projekten. Du kan läsa om pågående och avslutade projekt på sidan om forskning.