Miljö och hälsa – så här jobbar Trafikverket

Trafikverket arbetar för att det ska gå smidigt att resa och transportera varor i Sverige. Samtidigt påverkar såväl transporter som byggande av infrastruktur i hög grad miljön och människors hälsa. Vi strävar efter tillgänglighet inom hållbarhetens ramar.

Vi behöver göra rätt från början och både planera omsorgsfullt samt minimera miljöpåverkan när vi bygger och underhåller. Trafikverket arbetar även med riktade åtgärder där det redan finns påverkan.

Vi prioriterar dem som är mest utsatta för buller genom att byta till ljuddämpande fönster, bygga bullerdämpande skärmar vid uteplatser eller för att skydda till exempel en skolgård. Vi sanerar redan förorenade områden, säkrar människors dricksvattentäkter och åtgärdar vandringshinder och barriärer för djur. Dammbindning utförs på ställen där partiklar från vägtrafiken har försämrat luftkvaliteten och riskerar att påverka människors hälsa.

För att undvika att föroreningar uppkommer vid nybyggnad och i drift av väg och järnväg jobbar vi för att använda material, varor och kemiska produkter med minsta möjliga påverkan. Vi ställer också klimatkrav i kontrakten för byggande samt drift och underhåll för att minska infrastrukturens påverkan på klimatet.

Tillsammans med andra aktörer verkar vi för ett mer transporteffektivt samhälle och energieffektiv användning av transportsystemet. Vi jobbar för att utveckla och sprida kunskap, men också med att ta fram och ge förslag på olika slags styrmedel. Det kan handla om krav på till exempel fordon, fartyg och flygplan eller om ekonomiska styrmedel. Vi är aktiva i arbetet med Resfria möten i syfte att ersätta en del av de egna tjänsteresorna med virtuella möten.

För att möta trenderna inom automatisering, elektrifiering och digitalisering behöver vi ligga i framkant för att kunna tillhandahålla den infrastruktur och den tillgänglighet inom hållbarhetens ramar som morgondagen kräver.