Foto: Mostphotos.com

Mark och byggnader som vi avvecklar

Drift och utveckling av väg- och järnvägsnät är centralt för ett hållbart samhälle. Det är viktigt att Trafikverkets resurser används till detta. Vi avvecklar därför anläggningar och byggnader som inte längre behövs för verksamheten.

Trafikverket förvaltar många fastigheter. De flesta används, eller har använts, i järnvägsverksamhet. De fastigheter som inte längre behövs i Trafikverkets verksamhet ska avvecklas.

Många byggnader behövs inte längre

Trafikverket äger byggnader som inte längre behövs i vår verksamhet. Det är till exempel godsmagasin, lokstall, före detta stationshus, banvaktsstugor och före detta transformatorstationer. När en byggnad inte längre behövs ska den rivas eller säljas. Vissa byggnader är dock skyddade på grund av sitt kulturhistoriska värde.

Olika faktorer utreds före avveckling

När vi beslutar att riva eller sälja byggnader tar vi hänsyn till olika faktorer, bland annat byggnadens läge, skick och användningsområde. Vi undersöker även om byggnaden kan innebära en begränsning för vägens eller järnvägens framtida utveckling eller om den påverkas av vägen eller järnvägen ur miljö- eller säkerhetssynpunkt.

Innan vi beslutar att sälja eller riva byggnader utreder vi eventuella kulturhistoriska intressen. Bedömningen görs i samråd med Riksantikvarieämbetet, och berörda länsstyrelser ges möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter. En del av de byggnader som är intressanta att bevara kan komma att lämnas över till Fastighetsverket för förvaltning.

Vår ambition är att så långt som möjligt föra en dialog med omvärlden, för att nå en lösning som är bra för både Trafikverket och övriga samhället.

För mer information om avveckling av våra fastigheter, se länk till informationsbladet till höger.

Fastigheter till salu