Arbetsrättsliga krav på leverantörer vid upphandling

Trafikverket ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar. Syftet är att motverka lönedumpning och svartarbete och därigenom säkerställa schyssta villkor och en sund konkurrens i anläggningsbranschen.

Entreprenadkontrakt ska fullgöras i enlighet med villkoren för lön, semester och arbetstid som framgår i TDOK 2020:0262. Entreprenörer ska vidare säkerställa att villkoren även uppfylls av anlitade underentreprenörer, oavsett antal mellanled, samt ha rutiner för hur detta ska ske. Villkoren för lön, semester och arbetstid gäller oavsett arbetstagarens uppdragsgivare eller ursprungsland.

Trafikverket ställer även krav på att varor och tjänster har producerats under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
  • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
  • den miljölagstiftning som gäller i landet där arbete utförs
  • FN:s konvention mot korruption.

Även här gäller kravet hela leverantörskedjan.

Som leverantör till Trafikverket kommer ni att bli ombedda att redovisa för hur ni arbetar med att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren. Det kan ske på olika sätt. Till exempel vid olika typer av möten, via en självskattningsblankett eller via en revision.

Självskattningsblanketten skickar du till oss när vi efterfrågar den. Blanketten finns här nedan under Redovisningsblankett. I blanketten kan du läsa om vilken information vi efterfrågar.