Ny järnväg mellan Göteborg och Borås

För att förbättra arbetspendlingen och kopplingen till Landvetter flygplats har Trafikverket fått i uppdrag att återstarta den pausade planläggningsprocessen av ny järnväg Göteborg–Borås.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att återstarta planläggningsarbetet av Göteborg–Borås

För att förbättra arbetspendlingen och kopplingen till Landvetter flygplats fick Trafikverket den 26 oktober i uppdrag att återstarta den pausade planläggningsprocessen av ny järnväg Göteborg–Borås.  

Trafikverket kan, utifrån regeringens beslut, planera en ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Den nya järnvägen får för staten inte kosta mer än den tidigare beräknade totalkostnaden för järnvägen Göteborg–Borås. Vid en bred regional samsyn för tillkommande eller alternativa lösningar finns möjlighet till medfinansiering.  

Regeringens utgångspunkt för planeringen är att genomförandet av åtgärderna kan ske så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt. För att komma framåt i planläggningen på ett bra och effektivt sätt krävs stabila planeringsförutsättningar kring genomförbarhet, järnvägens utformning och finansiering. Trafikverket kommer omgående bjuda in berörda parter i stråket till samtal.

Parallellt med de regionala samtalen fortgår planeringen av den nya järnvägen inom utpekat lokaliseringsområde, med målet att tågen så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt ska kunna börja gå på den nya järnvägen.

Regeringsbeslut innebär förändringar för nya stambanor

Regeringen fattade den 22 december 2022 beslut rörande nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. Göteborg–Borås var en del av de nya stambanorna.

Beslutet innebär att:

  • Vi har avbrutit planeringen för de centrala systemdelarna av de nya stambanorna, mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping.
  • Vi har avbrutit planeringen av den nya järnvägen mellan Hässleholm och Lund.
  • Vi har pausat arbetet med den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås till och med 30 september 2023. Efter pausen kommer ett nytt beslut från regeringen om hur järnvägen ska utvecklas i stråket Göteborg–Borås.

Parallellt fick Trafikverket ett antal utredningsuppdrag av regeringen:

  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.
  • Uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i stråket Göteborg–Borås.
  • Uppdrag att identifiera och vidta kostnadsreducerande åtgärder i genomförandet av Ostlänken.

Läs mer om regeringsuppdragen

Läs mer på Göteborg–Borås webbisda.

 

För ytterligare inblick, krav med mera, ta gärna del av nedan material. 

Granskningshandlingar

Ta del av granskningshandlingarna från mars 2022.

Vi vill betona värdet av att läsa Samrådsredogörelsen, för att förstå hur vi aktivt arbetar med samråd i Göteborg-Borås.

Under pågående Lokaliseringsutredning har en metod för hållbarhetsbedömningar tillämpats. Arbetet kommer att tas vidare till våra kommande uppdrag för järnvägsplan.

Flygfoton och filmmaterial

Möjlighet finns att ta del av flygfoton och filmmaterial över sträckan Göteborg–Borås. Kontakta inköpsansvarig via kontaktuppgifterna längst upp på denna sida för instruktioner om åtkomst till dessa.