Om det nya digitala signalsystemet

Trafikverket utvecklar ett nytt tågskyddssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) och rustar upp signalanläggningen.

Signalsystemet består av två huvudsakliga delar; signalanläggningen med ställverk och spårledningar och själva tågskyddssystemet. Trafikverket utvecklar tågskyddssystemet enligt europeisk standard, ERTMS. Det ska ersätta dagens tågskyddssystem ATC. Vi byter också ut en uttjänt signalanläggning.

Signalanläggningen är gammal och spretig. Det finns 15 typer av ställverk som är byggda på olika sätt med olika komponenter. Nu får vi ett fåtal standardiserade generationer. Vi får också färre ställverk, cirka 160 stycken istället för 750. De digitaliserade ställverken kan styra större områden.

Det nya signalsystemet bygger på en europeisk standard för tågskyddssystem. ERTMS står för European Rail Traffic Management System. Det är en sammansättning av de två tekniska delsystemen ETCS European Train Contral System som är tågskyddssystemet och radiosystemet GSM-R. ETCS delas i sin tur in i delsystemen ETCS mark och ETCS ombord.

Det finns tre olika systemnivåer: E1, E2 och E3 som skiljer sig tekniskt och funktionellt. Skillnader finns bland annat i mängden utrustning på marken och hur lokföraren får sin information.

Nivå 1 kräver mest utrustning i marksystemet, nivå två något mindre och nivå 3 minst utrustning. Nivå 1 liknar dagens ATC-system där föraren får sin information och körbesked punktvis via optiska ljussignaler och baliser. I nivå 2 och 3 får föraren information kontinuerligt via radiosystemet. I nivå 3 behövs inga spårledningar vilket innebär att fasta blocksträckor kan ersättas av rörliga och tågen kan packas tätare efter varandra. Sverige har liksom de flesta andra länder valt nivå 2. Nivå 3 är en kommande standard.