Råd för val av beläggning med hänsyn till miljö

Vägverkets ’Råd för val av beläggning med hänsyn till miljö’ har utformats för att bättre tillgodose att hänsyn tas till miljön vid val av beläggning vid nybyggnad, förstärkning och underhåll av väg.

Publikationen är avsedd att användas tillsammans med beräkningsmodellen i Excel.
Råd för val av beläggning med hänsyn till miljö (Trafikverkets publikationsdatabas)

Modell för beräkning av effekterna av beläggningars olika rullmotstånd  ingår inte.
Bladet kommer att kompletteras med effekten av detta då tillförlitliga kostnader kan beräknas.
Beräkningsmodellen gäller endast för realistiska val av ingångsdata.

Tillåtna beläggningstyper är ABS, ABT, Y1B ,ABD och TSK.
 
För ABD skriver användaren in ett eget val av bullerreduktion. För de andra beläggningstyperna  genereras ett bullerreduktionsvärde ur tabell 3 som gäller då andelen tunga fordon ligger inom intervallet 6 till 19 % av ÅDTK. Även då kan egna val göras.

Råden ersätter ”Råd för val av beläggning med hänsyn till slitage, emission av buller och partiklar samt rullmotstånd’ som utgavs i oktober 2007.

Dokumentet kommer att uppdateras efter hand som nya erfarenheter och forskningsresultat blir tillgängliga.