Förstärkningsprojektering

Det har länge funnits önskemål om en ny handbok som behandlar förstärkningsprojektering, där man till största delen arbetar med åtgärder i befintlig vägsträckning och med primär finansiering i bärighetsanslaget.

Denna handbok är tänkt att vara ett stöd vid denna typ av projekt.
Boken ger också tips kring inventering, utveckling av projektmål, formell handläggning och upphandling.

Boken vill stimulera till ett brett angreppssätt, där olika projektroller och teknikområden samverkar från start. Målgruppen är främst projektledare, projekterande konsulter och entreprenörer.

Ett syfte med boken är också att betona vikten av arbetet i fält, både i planerings- och projekteringskedet. Goda förberedelser och noggrannt fältarbete har en stor betydelse för att säkerställa kvaliten på slutresultatet.

Arbetet har bedrivits i en mindre arbetsgrupp som har haft stöd i en bred referensgrupp.

Förstärkningsåtgärder (Trafikverkets publikationsdatabas)