Nollvisionen – tillsammans räddar vi liv

År 1997 tog svenska riksdagen beslutet att Nollvisionen ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

På sikt ska ingen dödas eller allvarligt skadas inom vägtransportsystemet. För att nollvisionen skall kunna uppnås krävs ett delat ansvar för trafiksäkerheten enligt följande princip:

  1. Systemutformarna har alltid det yttersta ansvaret för vägtransportsystemets utformning, skötsel och användning och har därmed tillsammans ett ansvar för hela systemets säkerhetsnivå.
  2. Trafikanterna har ansvar för att visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken samt att följa trafikreglerna.
  3. Om trafikanterna inte tar sin del av ansvaret - på grund av till exempel bristande kunskap, acceptans eller förmåga – eller om personskador uppstår, måste systemutformarna vidta ytterligare åtgärder i den mån detta krävs för att motverka att människor dödas eller allvarligt skadas.

Med nollvisionens synsätt är omsorgen om människors liv och hälsa ett absolut krav vid vägtransportsystemets utformning och funktion. Detta gör att trafiksäkerhetstänkandet behöver integreras i alla de processer som påverkar vägtransportsystemets trafiksäkerhet.

Etappmål – på väg till noll

Genom ett systematiskt arbetssätt och mätbara mål ska Nollvisionen nås.

I februari 2020 beslutade Regeringen om ett nytt etappmål, där antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras till år 2030, och allvarligt skadade ska minska med minst 25 procent. Utgångsvärden är medelvärden av utfallen år 2017–2019.

I faktiska tal innebär det max 133 omkomna samt maximalt 3100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030.

Beslut om etappmål för trafiksäkerhet (pdf)

Som komplement till etappmålen har aktörer i Sverige tagit fram följande gemensamma mål:

  • Antalet suicid inom vägtransportområdet, inklusive hopp från bro, ska minska mellan år 2020 och 2030
  • Antalet allvarligt skadade till följd av fallolyckor inom vägtrafiken ska minska med minst 25 procent mellan år 2020 och 2030 (max 2 600 allvarligt skadade år 2030)
Träddiagram över etappmål och aktörsgemensamma mål för nationella trafiksäkerhetsmål 2030.
Nationella trafiksäkerhetsmål 2030 

Trafiksäkerhet en del av hållbarheten – Agenda 2030

Trafiksäkerhet, dess konsekvenser och möjliga lösningar ingår i de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030, och är nära kopplade till andra hållbarhetsutmaningar, såsom klimatförändringar, hälsa, jämlikhet, fattigdom och mänskliga rättigheter. Den breda hållbarhetsagendan bidrar till att minska antalet omkomna och skadade i vägtrafiken.

I Agenda 2030 finns också specifika mål kring trafiksäkerhet:

  • Mål 3.6 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
  • Mål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla

Tillsammans räddar vi liv

En framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är ett effektivt samarbete mellan olika myndigheter, organisationer och företag. Gemensamt och var för sig, kan vi stötta varandra och utveckla olika lösningar och metoder för säkrare vägtrafik. Vi arbetar strukturerat och systematiskt mot samma mål; varje aktör planerar och genomföra åtgärder i sin egen verksamhet. Nollvisionen är vårt mål – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. De insatser vi gör för att förbättra trafiksäkerheten är viktiga och ju fler vi är som arbetar för samma mål desto större effekt kan vi nå.

Trafikverket har i regeringsuppdrag att leda samverkan med aktörer och myndigheter för Nollvisionen i Sverige.

Använd gärna presentationen nedan inom din organisation, för att berätta om Nollvisionen, etappmålen och trafiksäkerhetsläget.

Presentation av Tillsammans för nollvisionen (pdf, 982 kB)

Nätverket för Nollvisionen i Sverige

Trafikverket vill skapa ett nätverk för de organisationer i Sverige som arbetar med egna insatser och åtgärder som bidrar till Nollvisionen och gällande etappmål inom vägtrafiken. Tillsammans räddar vi liv.

Genom att fylla i ansökan blir din organisation en del av nätverket och får samtidigt tillgång till symbolen "Nollvisionen – Tillsammans räddar vi liv". Den är vår gemensamma signal för de insatser som vi tillsammans gör för en säkrare vägtrafik i Sverige.

Anmälningssida nätverket för Nollvisionen i Sverige