Om projektet - Remibar

Här kan du läsa om vad Remibar-projektet handlar om, vilka mål projektet har och varför vandringshinder i vattendrag uppstår.

Varför är det så viktigt med fungerande vandringsvägar i vattendrag?

Vattendragen utgör ekologiska korridorer i landskapet. Förutom det biologiska liv som är knutet till själva vattenmiljön nyttjas vattendragens närmiljöer som flytt- och vandringsvägar för insekter, fågel och vilt.

De flesta vattenlevande djur behöver fria vandringsvägar för att kunna sprida och fortplanta sig. Fiskar vandrar mellan lek-, uppväxt- och födoområden. Bottendjuren är liksom fiskarna beroende av att kunna röra sig längs vattendragen.

De landdjur som rör sig längs vattendragen, t ex utter och bäver behöver kunna passera vägövergångarna för att inte deras vandringsbehov ska störas.

Målen för projektet är att

 • Åtgärda 304 vandringshinder; 13 utteråtgärder, 260 vägtrummor och 31 dammar. Stora vattenområden görs därmed tillgängliga för utpekade arter
 • Bygga upp två demonstationsområden
 • Sprida information om projektet genom tryckt informationsmaterial, websida, skyltar
 • Anordna utbildningstillfällen och informationsmöten

Vilka problem finns?

Det finns flera olika faktorer som leder till att vandringshinder skapas i vattendrag:

 • Höga vattenhastigheter
 • Långa trummor utan viloplatser
 • För litet vattendjup
 • Fritt fall på vägtrummornas utloppssida
 • Broar eller vägtrummor utan naturliga stränder medför att landlevande djur som är beroende av vattendragen kan tvingas passera över vägen eller väljer att avvika från vattendraget

Hur ska vi lösa problemen?

Det finns flera olika sätt att åtgärda vandringshinder. Den felaktiga vägtrumman/bron kan åtgärdas med någon av följande lösningar:

 • Vägtrumman/bron byts ut till en valvbåga
 • Vägtrumman/bron byts ut mot en trumma med större dimension
 • Befintlig vägtrumma sänks
 • Höja vattennivån i vägtrumman genom trösklingar nedströms

Natura 2000

 • Europeiskt nätverk med värdefull natur och skyddsvärda arter
 • Bidrar till den biologiska mångfalden inom EU
 • Art- och Habitatdirektivet samt Fågeldirektivet styrande
 • Att bevara de utpekade naturtyperna inom Natura 2000- området
 • Att utpekade arter inom Natura 2000- områdena kan finnas kvar långsiktigt

Natura 2000 är ett europeiskt nätverk för värdefull natur och skyddsvärda arter, som bidrar till den biologiska mångfalden inom EU.