Temablad Natur

I Trafikverkets verksamhet finns möjligheter att skapa och ta tillvara värdefulla miljöer och arter. Temablad Natur är en serie informationsblad som tagits fram som stöd från tidigt skede för att åtgärderna ska nå hela vägen fram till färdig anläggning.

Många gånger finns en ambition, tidigt i ett projekt, att göra en särskild åtgärd för naturmiljön. Det kan vara svårt att omvandla ekologiska behov till tekniska krav. Temablad Natur fungerar då som ett stöd då nya naturmiljöer ska anläggas och, framförallt, för att befintliga naturtyper ska tas tillvara och anpassas så att den biologiska nyttan blir så stor som möjligt.

Temablad Natur beskriver hela processen för att anpassa anläggningen till ekologiska förutsättningar i omgivningen, för att skapa eller för att restaurera olika naturmiljöer vid vägar och järnvägar. Temabladen vägleder i vad som behöver kartläggas och identifieras tidigt i planeringen och vad som måste hanteras i senare skeden. Tekniska krav finns beskrivna liksom ekologiska behov och organisatoriska aspekter.