Nu påbörjas arbetet med faunapassagen vid E4, Bredviksheden

Det första spadtaget för en faunabro över E4 vid Bredviksheden öster om Sangis är taget. Bron kommer att minska den barriär i landskapet som E4 utgör och därmed underlätta för renar och klövvilt att nyttja sina naturliga vandringsstråk.

Vi bygger en faunabro över E4 öster om Sangis vid Bredviksheden. Projektet innefattar även förbättringar av viltstängslet längs sträckan. Syftet med åtgärderna är djuren ska kunna passera vägen säkert på bron och därmed minska trafikolyckorna med ren- och klövvilt samt underlätta för renskötseln i området.

Utredningar har visat ett behov av att anlägga ett antal åtgärder i form av faunapassager runt om i regionen. Ett antal platser har prioriterats utifrån ren- och viltolyckssituationen samt renarnas och viltets naturliga rörelsemönster i landskapet. Utredningarna har även visat på att åtgärder för att förbättra viltstängslet behövs för att hindra djur att ta sig in i vägområdet. Ett flertal faunapassager planeras i Norrbotten de kommande åren och faunabron vid Bredviksheden är en av de första som byggs.

I nuläget finns ingen säker passage för djur längs den stängslade sträckan vilket innebär att olyckor sker då djuren tar sig in i vägområdet via öppningar i stängslet. Genom att täta stängslet och bygga faunabron kommer djuren kunna genomföra sina vandringar med minskad risk för trafikolyckor.

Vid utformningen av faunabron har erfarenheter från andra faunabroar tillämpats så att den ska bli användbar för klövvilt och renar. Den sameby som bedriver rennäring i området har varit delaktig vid planeringen av faunabron. Bron ska underlätta för rennäringen då den ger möjlighet till en säkrare passage av E4 då renarna strövar fritt eller flyttas mellan olika betesmarker.

Entreprenör påbörjade arbetet i juni 2023. Vi planerar att färdigställa faunabron till hösten 2024.

Läs mer om projektet här