Uppföljning av planskilda passager för ren i Norrbotten

Inom projektet Triekol genomförs studier för att följa upp renars och vilda djurs användning av ett antal befintliga broar och portar i Norrbotten. Resultatet blir vägledande för hur vi bygger framtida passager.

Byggnation av framtida passager ska utformas för att motsvara rennäringens och viltets behov. Passagerna ska samtidigt bidra till att minska vilt- och renpåkörningar.

Trafikverket kommer i framtiden att behöva bygga planskilda passager för ren och vilt vid många större vägar och järnvägar inom renskötselområdet. Det gäller både längs sträckor som redan idag är stängslade och sträckor där stängsling planeras. Djurens årstidsvandringar är en förutsättning som medför att passagerna måste ha hög funktionalitet både när djuren strövar fritt och vid flytt av renhjordar.  

Trafikverket behöver samla kunskap kring hur faunabroar kan anpassas för renar och renskötseln. I Norrbotten finns redan ett antal passager av olika storlek och utformning som används av ren, oavsett om de är byggda för det syftet eller ej. Kännedom om hur väl de olika broarna och portarna fungerar för ren är nödvändig för att i framtiden kunna anlägga passager som har god funktion till en rimlig kostnad.

Kameror sätts upp vid broar och portar i norra Sverige. Uppgifter samlas in via kamerabevakningen och ska bland annat ge svar på följande frågor: Hur många av de berörda renarna klarar att passera? Släpper passagen över olika djurslag? Passerar djuren utan att uppvisa störningsbeteenden? Kan flytt av renhjordar ske effektivt och utan störningar?