Timetable Redesign for Smart Capacity Management (TTR Sverige)

Timetabling Redesign for smart capacity management (TTR Sverige) är namnet för införandet av en ny process för planering och tilldelning av kapacitet på den svenska och europeiska järnvägsmarknaden.

TTR är från starten 2014 ett multinationellt projekt inom EU, som drivs gemensamt av Rail Net Europe (RNE) och den europeiska branschorganisationen för järnvägsföretag, Forum Train Europe (FTE). RNE har nationella infrastrukturförvaltare som medlemmar och Trafikverket är en av dess medlemmar.

Målet med TTR

Målet med TTR är att uppnå en marknadsanpassad, förutsägbar och flexibel kapacitetstilldelning för både godstrafik och persontrafik på järnvägen i Europa. Bland annat flyttas planeringshorisonten för kapacitetstilldelning från ett år till fem år bakåt i tid. Det handlar i grunden om omvälvande förändringar av nuvarande processer och lagar. Förändringar som kommer att forma framtidens europeiska järnvägsmarknad och även på sikt bidra till att stärka järnvägens konkurrenskraft vad gäller attraktivitet och utnyttjande av transportslagets kapacitet.

Önskad effekt med nya TTR-processen

Effekten som ska uppnås med den nya TTR-processen är att både person- och godstrafikens olika behov av tidplan för ansökan och tilldelning av kapacitet ska kunna tillgodoses. Detta innebär bland annat att operatörer inom persontrafik ska kunna öppna sina bokningssystem tidigare än i dag för att vara mer konkurrenskraftiga gentemot andra transportslag som flyg och buss. Även godstrafiken ska kunna boka kapacitet på attraktiva tider när ett konkret transportbehov identifierats, istället för att som i dag boka kapacitet i den årliga tågplanen och därmed låsa attraktiva tåglägen på längre sikt.

TTR är dessutom en av flera åtgärder som är viktiga för att EU år 2030 ska nå målet att minst 30 procent av långväga godstransporter (över 30 mil) ska ske på järnväg år 2030. Aktuell andel (år 2021) är cirka 20 procent medan kustsjöfart och inre vattenvägar svarade för knappt 30 procent.

Tidplan av införandet av TTR

Den aktuella tidplanen är att TTR ska till del vara införd inför starten av Tågplan 2025, vilket avser införande av kapacitetsstrategi enligt TTR-processen. Sverige är ett av 12 länder som har sagt sig vara beredda att starta införandet av TTR, så kallade ”first wave implementers”.