TTR-processens första steg infört i Trafikverkets planering

Nu har den blivit operativ. I samband med att tågplan 2024 startade i slutet av förra året blev också den första delen av TTR-processen en skarp leverans – kapacitetsstrategin.

TTR blev i och med den nya tågplanen en ordinarie del av Trafikverkets planeringsverksamhet. Syftet med strategin är att skapa en gemensam framtidsbild för hela branschen över förväntade förutsättningar för järnvägens användning under ett specifikt tågplaneår.

- Strategin är ett dokument som visar branschen hur Trafikverket bedömer att tillgång till kapacitet ser ut tre år framåt i tid vad gäller förändringar i infrastrukturen, banarbeten med mycket stor trafikpåverkan och hur förväntat kapacitetsutnyttjande ser ut på olika delar av järnvägsnätet. Strategin syftar även till att definiera planeringsprinciper för det fortsatta arbetet i kapacitetsplanerings- och tilldelningsprocessen, förklarar Charlotte Högnelid, Trafikverkets processledare för kapacitetsstrategin inom verksamhetsområde Planering.

Årligt dokument

Kapacitetsstrategin är ett dokument som Trafikverket ansvarar för att ta fram årligen och publiceras i samband med att en ny tågplan tas i drift men avser det trafikala läget tre år längre fram i tiden (X-36).

Själva dokumentet består av tre kapitel; förväntad infrastrukturkapacitet, tillfälliga kapacitetsbegränsningar samt trafik (planeringsprinciper och en grov uppskattning av trafikflöden).

- Vi har tidigare, i samarbete med Bane Danmark och Bane Nor i Norge tagit fram två pilot-strategier för specifika sträckor. Strategin, som vi publicerade i december omfattar nio transportflöden. Kommande strategi ska omfatta hela järnvägsnätet som Trafikverket förvaltar, säger Charlotte Högnelid.

- Vi är inte ensamma att publicera en kapacitetsstrategi utan flera andra infrastrukturförvaltare inom Rail Net Europe (RNE) har tagit i bruk detta dokument. Den som har intresse av att ta del av andra länders strategi kan läsa dessa på RNE:s hemsida, säger TTR-projektets internationella samordnare, Per-Åke Wärn.

Förordningsförslag från kommissionen

Förutom arbetet med att införa kapacitetsstrategin arbetar Trafikverket med att stötta departement och regeringen med underlag inför förhandlingarna i EU om de juridiska förutsättningarna för framtidens kapacitetsplaneringsprocess med förslaget till ny förordning, ”angående användande av järnvägsinfrastrukturskapacitet”, som till stora delar bygger på TTR-processen. Den nya förordningen kommer att ersätta de delar i SERA direktivet som i dagsläget berör kapacitetstilldelningsprocessen.

Sommaren 2023 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till hur kapacitetstilldelningen ska hanteras inom EU för att få en större samordning och harmonisering mellan de olika medlemsländerna. Ett förslag som analyseras internt inom Trafikverket och under hösten skickades ett första remissvar till regeringen inför de kommande förhandlingarna mellan EU-länderna.

Införs i slutet av 2025?

I remissvaret konstateras att kommissionens förslag till stora delar har ett innehåll som går i linje med Trafikverkets pågående utvecklingsarbete:

- Den inriktning vi arbetar med inom ramen för den nya kapacitetstilldelningsprocessen får gehör från kommissionen. Det är naturligtvis svårt att säga hur mycket vi har påverkat förslaget men det är klart att ett antal av de svenska ståndpunkter som vi framfört i RNE finns med i kommissionens dokument. Sedan återstår det att se hur stora förändringar som sker längs med resan då förslaget nu bearbetas politiskt, konstaterar Per-Åke Wärn.

Kommissionen har presenterat en tidplan för att den nya förordningen ska kunna träda i kraft i slutet av år 2025.


Kapacitetsstrategin består av tre kapitel

  • Förväntad infrastrukturkapacitet – tillkommande och minskande kapacitet
  • Tillfälliga kapacitetsbegränsningar (TCR) – planeringsprinciper och kända, stora tillfälliga kapacitetsbegränsningar
  • Trafik – planeringsprinciper för efterföljande steg samt grov uppskattning av trafikflöden Framtagandet av kapacitetsstrategin beskrivs i den nya delprocessen ”Ta fram kapacitetsprocessen” i huvudprocessen ”Planera genomförande av transportplaner”.