Så här planerar vi banarbeten

Trafikverket samarbetar med tågbolag och entreprenörer för att hitta de bästa lösningarna för att minimera störningar i järnvägsnätet och säkerställa att järnvägen klarar dagens trafik och är rustad för framtidens behov.

Ett banarbete blir till

Ett banarbete hanteras på motsvarande sätt som ett tågläge (tågets tid i spåret) för att få en avsatt tid för att underhållsarbetet ska kunna utföras. Det föregås alltid av en ansökan där banarbetsobjektet hanteras utifrån vilken typ av objekt och tidsrymd som det rör sig om.

Planerade större banarbeten

24 månader innan tågplanen börjar gälla startar en inventering för de större banarbetena. De planeras i god tid och finns med som en förutsättning i Järnvägsnätsbeskrivningen, som tågbolagen utgår ifrån när de ansöker om tider i våra spår.

När inventeringen är klar sammanställer vi objekten samt koordinerar och samråder dessa med tågbolagen. De större banarbetena fastställs i Järnvägsnätsbeskrivningen ett år innan tågplanens trafikstart.

Banarbetsplanen

Banarbeten som inte kategoriseras som större arbeten ansöks cirka två månader efter att Järnvägsnätbeskrivningen fastställts, samtidigt som tågbolagen ansöker om sina önskade tåglägen. När alla ansökningar är inne sammanställs objekten och vi för dialoger med tågbolagen för att ta hänsyn till deras önskemål om tågläge och behovet av underhåll på järnvägen. Vid den årliga fastställelsen av tågplanen beskrivs banarbetena i Banarbetsplanen. Där beskrivs var och när spåren är reserverade för trafikpåverkande banarbeten.

Revisionsplanering

När en tågplan tagits i bruk finns det under året sex perioder för att detaljplanera banarbetsplanen, så kallad revisionsplanering.
Revisionsplanering används för att komma överens om hur trafikvolymen ska anpassas till banarbetet, till exempel genom reducering, omplanering eller inställelser av tåg.
Planeringen sker med hjälp av flera revisionsmöten under året, resultatet blir ett utskick, så kallat revisionsutskick, som ges en gång per revisionstillfälle.

Banutnyttjandeplanen

Banutnyttjandeplanen där den färdiga banarbetsplanen ingår, hanterar även banarbeten som inte har trafikal påverkan och som ansöks tidigast 12 veckor innan arbetet påbörjas.
Den beskriver kapacitetsbehovet för banarbeten i detalj och uppdateras varje vecka. Den uppdaterade versionen överlämnas till Trafikverkets trafikledningspersonal som använder den i sitt dagliga arbete.