Rälsarbeten nattetid. Foto: Hans Ekestang

Servicefönster – ett arbetssätt för effektivare underhåll

Från och med 2015 inför Trafikverket ett nytt arbetssätt med inplanerade servicefönster. Det innebär att vi reserverar tider i spår för underhåll.

Efterfrågan på utrymme i järnvägsanläggningen är hög. Den ökande trafiken ställer samtidigt stora krav på tillgänglighet, driftsäkerhet och punktlighet. För att möta dessa krav ökar också behovet av underhåll. För att kunna utföra underhållsarbeten på ett effektivt och förutsägbart sätt används servicefönster, vilket innebär att vi reserverar tider i spår för underhåll. Genom att effektivisera banarbetena kan vi skapa en mer robust anläggning som påverkar punktligheten i positiv riktning.

Därför arbetar vi med servicefönster

Sverige har en järnväg som är i behov av underhåll dagligen för att vara tillgänglig. Den ökade trafiken leder till slitage, vilket kräver mer underhåll. Samtidigt gör den ökade trafiken det allt svårare att få tillgång till tider i spår för underhåll. Där det tidigare fanns trafiktomma tider, rullar nu ofta tåg och behovet av att göra plats för underhållet är stort. En välunderhållen järnväg skapar bra möjligheter för tågen att gå i tid.

Återkommande tider

Inplanerade servicefönster är ett arbetssätt som styr planeringen av tider i spår för basunderhåll. Arbetssättet gör att tågbolag och underhållsentreprenörer får bättre förutsägbarhet. Tanken är att detta ska ge underhållsentreprenörerna längre sammanhängande tider i spår, vilket i sin tur bidrar till effektivare underhåll.

Målet är att fönstren ska vara utformade som regelbundet återkommande tider och tillgodose både behovet av att underhålla järnvägen och av att köra tåg på den. Från och med 2016 inför vi servicefönster i alla underhållskontrakt i samband med att de handlas upp. Det innebär att alla kontrakt kommer att innehålla någon form av servicefönster inom fem–tio år.

Vi prioriterar alltid säkerheten

Vårt mål är att förlägga fönstren till tider som är gynnsamma för trafiken, men att ändå alltid prioritera säkerheten. Att jobba under dagtid är mycket effektivare än nattetid och minskar också risken för olyckor och tillbud. I de fall det bedöms som rimligt ur trafikens perspektiv, kommer vi därför att eftersträva förläggning av servicefönster till dagtid.

Vi följer upp

Vår ambition är att bara boka upp de fönster som vi verkligen har behov av. Vi följer kontinuerligt upp nyttjandegraden i samarbete med våra entreprenörer, för att bli bättre på att planera användningen och utformningen av servicefönster.
Karta över implementering av servicefönster (pdf, 1,2 MB, öppnas i nytt fönster)