Samverkan i samhällsplaneringen

Trafikverket vill delta i dialogen i ett tidigt skede, det vill säga så snart en fråga som påverkar samhällsstrukturen och därmed transportsystemet väcks.

Samarbete i tidiga skeden är alltid att föredra framför granskning av färdiga förslag. Om berörda aktörer känner till varandras roller kan de ömsesidigt efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen. Självklart måste de informella processerna samordnas med det formella förfarandet i varje planärende. När kommunen upprättar ett förslag till översiktsplan lämnar Trafikverket synpunkter på övergripande nivå i frågor som inte har lyfts i tidigare skeden. Vid detalj och översiktsplanering kan synpunkterna från Trafikverket till länsstyrelsen till exempel gälla riksintressen, mellankommunala intressen och hälsa och säkerhet. Trafikverket ska vara remissinstans för bygglov som kan påverka eller påverkas av statliga vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar.