Trafikstrategi, trafikplan och åtgärdsprogram

En trafikstrategi är ett bra sätt att samordna trafikfrågor och samhällsplanering i kommunens övergripande planering. Trafikverket kan stötta i arbetet med den.

Kommunen ansvarar för att ta fram trafikstrategin. Den samlar kommunens trafik- och samhällsplaneringsfrågorna. Olika aktörer, bland annat Trafikverket, bidrar till den.

Trafikstrategier och trafikplaner är politiskt beslutade styrdokument. De beskriver hur trafiksystemet i tätorten bör utformas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens mål. Strategin bör vara kopplad till översiktsplanen och ska hantera avvägningar mellan konkurrerande intressen och mellan trafikslagen.

Trafikstrategin kan ligga till grund för mera detaljerade planer eller åtgärdsprogram. De kan handla om ett enskilt trafikslag, en viss verksamhet eller samtliga trafikslag inom ett geografiskt område. Trafikstrategin kan också innehålla åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 1–2, parkeringsstrategier, eller påverkansarbete (mobility management) separat eller kopplat till den fysiska planeringen. Trafikplaner för respektive färdsätt ger möjlighet till ytterligare fördjupning, till exempel en cykelplan.

Åtgärdsprogram

Ett åtgärdsprogram kan omfatta en eller flera stadsbyggnadskvaliteter som tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet eller miljö. Det kan också innehålla förslag för lokalisering av verksamheter och boende, hur näten för kollektivtrafik och cykeltrafik ska utvecklas, parkeringsfrågor, hur bussnätet ska trafikeras samt hur information och dialog med trafikanterna ska ske.

Vi bidrar med kompetens

Trafikverket stöttar arbetet med planer och strategier via egen kompetens och tillhandahåller verktyget TRAST, Trafik för en attraktiv stad. Länk till TRAST finner du längre ner på denna sida. I arbetet med trafikplaner kan Trafikverket fungera som stöd till kommunen, till exempel med erfarenheter från andra kommuners arbete med trafikplaner. Trafiknätsanalys och trafikstråksplan är användbara verktyg, för kollektivtrafiken kan en särskild plan vara motiverad.

Prosperity

Vad är Prosperity?
EU-projektet Prosperity drog igång under hösten 2016 och syftar till att utveckla planering av hållbar mobilitet med trafikstrategier i städer och SUMPs  (Sustainable urban mobility plans) i städer i Europa. Sverige deltar i projektet, både genom att dra lärdomar från andra länder som observatör men även aktivt i ett av projektets arbetspaket där målet är att skapa ett nationellt ramverk för trafikstrategier. Projektet pågår till och med våren 2019.

Vad resulterar det svenska Prosperity-projektet i?
Baserat på projektdeltagarnas input kommer Trafikverket att arbeta fram ett förslag på hur staten kan agera för att stimulera och utveckla förekomsten av trafikstrategier/SUMPs i Sverige.

Målet är att Sverige ska ha bidragit till övriga Europas utveckling av trafikstrategier/SUMPs och samtidigt stärkt den egna kunskapen om planering för hållbar mobilitet i städer på en nationell nivå genom att dra lärdom av andra länders arbete. Detta kommer att resultera i ett förslag till ”Nationellt program för trafikstrategier/SUMPs” till regeringen.