Trafikstrategi, trafikplan och åtgärdsprogram

En trafikstrategi är ett bra sätt att samordna tillgänglighetsfrågor i den kommunala eller regionala planeringen. Trafikverket kan stötta i arbetet med den.

Kommunen eller regionen ansvarar för att identifiera behovet av och ta fram en trafikstrategi. Den samlar tillgänglighetsfrågor, det vill säga digitalisering, trafik och markanvändning. Olika aktörer, bland annat Trafikverket, bidrar till den.

Trafikstrategier och trafikplaner är politiskt beslutade styrdokument. De beskriver hur tillgängligheten i ett visst geografiskt område behöver utformas och utvecklas för att stötta samhällsutvecklingen i riktning mot kommunens eller regionens mål. Strategin kopplas med fördel till andra strategiska dokument så som översiktsplanen eller den regionala utvecklingsstrategin.

Trafikstrategin kan ligga till grund för mer detaljerade planer eller åtgärdsprogram. Dessa kan handla om ett enskilt trafikslag, en viss verksamhet eller utmaningar längs ett stråk.

Innehåll anpassas efter behov

Innehållet i en trafikstrategi anpassas efter behoven i kommunen eller regionen som tar fram trafikstrategin. Trafikstrategin kan innehålla flera olika typer av åtgärder, bland annat fysiska och påverkansåtgärder enligt fyrstegsprincipen. En trafikstrategi kan inte ersätta en åtgärdsvalsstudie. När flera aktörer är involverade i hanteringen av brister som framkommer behöver en åtgärdsvalsstudie göras gemensamt. Trafikstrategin lägger dock en bra grundförståelse för hur kommunen och regionen ser på brister och vilken målbild som finns för transportsystemets utveckling.

Vi bidrar med kompetens

Trafikverket stöttar arbetet med planer och strategier via egen kompetens och tillhandahåller stöd och kunskapsunderlag i form av Handbok för trafikstrategiskt arbete med tillhörande fördjupningar. Handbok för trafikstrategiskt arbete ersätter tidigare Trafik för en attraktiv stad (TRAST) och är framtagen tillsammans av Trafikverket, Boverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR).